Zasady umarzania kredytów studenckich

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i co należy do niego dołączyć? MNiSW podaje sposób postępowania.

Szczegółowe kwestie umarzania kredytów studenckich uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688 z późn. zm.). 

Umorzenia, o które można wnioskować w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wnioski obsługiwane są w Departamencie Budżetu i Finansów MNiSW):

Umorzenie kredytu w całości

W przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań kredyt studencki może być – na wniosek kredytobiorcy – umorzony w całości.

Kredytobiorca musi udokumentować trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną (§ 17 ust. 6 rozporządzenia).

Podstawą umorzenia jest zatem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy i prawie do renty. Wydawane są one na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

Częściowe umorzenie kredytu

W trudnej sytuacji życiowej kredytobiorca może starać się również o częściowe umorzenie kredytu (§ 17 ust. 11 rozporządzenia).

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny.

Chodzi o sytuację, gdy:

 • spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
 • trudna sytuacja materialna wynika z przypadku losowego, który powoduje długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę).

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Podanie w sprawie umorzenia kredytu studenckiego przesyła się pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Budżetu i Finansów, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego w związku z trudną sytuacją życiową powinien zawierać – oprócz pisemnie uzasadnionej prośby kredytobiorcy:

 • kopię umowy o kredyt studencki,
 • aktualny harmonogram spłaty kredytu studenckiego,
 • kopię dyplomu ukończenia uczelni.

Wniosek o całkowite umorzenie kredytu studenckiego powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych zawartych w orzeczeniu o trwałej niezdolności do pracy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto do podania należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają m.in.:

 • aktualną sytuację zawodową i materialną kredytobiorcy,
 • aktualną sytuację materialną osób, na których utrzymaniu kredytobiorca pozostaje, gdy jest on osobą niepracującą,
 • orzeczoną stałą lub okresową niezdolność kredytobiorcy do pracy (wraz 
  z oświadczeniem),
 • zły stan zdrowia kredytobiorcy lub członków jego rodziny oraz ponoszone koszty leczenia czy rehabilitacji,
 • korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej (w przypadku korzystania ze świadczeń wymienionych w art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) należy przekazać kopie aktualnych decyzji 
  o przyznanej formie pomocy),
 • zdarzenia losowe, które dotknęły kredytobiorcę i znacząco wpływają na pogorszenie jego sytuacji życiowej.

Przepisy przewidują następujące udogodnienia dla kredytobiorców przy spłacie kredytu:

Zawieszenie spłaty (§ 16 ust. 1 rozporządzenia)

Bank zawiesza spłatę kapitału kredytu wraz z odsetkami na wniosek kredytobiorcy, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

Chodzi np. o chorobę kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodę spowodowaną przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Bank może zawiesić spłatę kredytu na okres maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty kredytu. Z możliwości tej można korzystać wielokrotnie do wyczerpania 12-miesięcznego limitu.

Zwiększenie liczby rat (§ 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia)

Jeżeli wysokość spłaty kredytu przekracza 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, możliwe jest zwiększenie liczby rat spłaty kredytu (będą wówczas  niższe).

Bank może zmniejszyć ratę kredytu na okres kolejnych 6 miesięcy (6 kolejnych rat kredytu).

Przy obliczaniu 20% przeciętnego miesięcznego dochodu przyjmuje się dochody 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o swoich dochodach (obliczonych według definicji określonej w przepisach o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodach „netto”).

W przypadku braku dochodów kredytobiorca powinien przedstawić zaświadczenie 
z urzędu pracy potwierdzające brak zatrudnienia lub inny dokument wskazany przez bank potwierdzający nieposiadanie dochodów.

Umorzenie z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów (§ 17 ust. 1 rozporządzenia)

Kredyt jest umarzany w 20% temu kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

Umorzeniu podlega pozostała do spłaty (na dzień dostarczenia do banku wniosku) kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie.

Umorzeń kredytu dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich –  kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

Wniosek należy złożyć we właściwym banku w terminie 30 dni od dnia uzyskania  potwierdzenia osiągnięcia wyników ukończenia studiów w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

Zmiany harmonogramu spłaty kredytu studenckiego dokonane na podstawie wyżej wymienionych przepisów wymagają zatwierdzenia w formie aneksu do umowy kredytowej.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-19 07:24:28

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności