2012 - liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2012/2013

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czternastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 373 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2012/2013 banki zebrały 13 687 wniosków kredytowych, z których 13 294, czyli 97,1%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 300 zł.

Do dnia 31 marca 2013 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 10 375 umów kredytowych (78,0% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 1 459 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 1 460 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2012/2013 wyniosła 3 732, zaś odsetek poręczonych kredytów sięgnął 36%. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 154 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 77,3% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 17,5% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 3,4 %, zaś SGB-Bank S.A. – 1,8 %.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2012 r. skorzystało blisko 16 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2013 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 196,5 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 177 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 92 tysięcy. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany 5,1%  studentów i doktorantów.


data ostatniej modyfikacji: 2015-05-06 09:39:49

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności