2013 - Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu piętnastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu blisko 382 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2013/2014 banki zebrały 11 375 wniosków kredytowych, z których 10 878, czyli 95,6%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 300 zł.
Do dnia 31 marca 2014 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 8 064 umów kredytowych (74,1% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 2 006 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 808 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2013/2014 wyniosła 2 989, zaś odsetek poręczonych kredytów sięgnął 37,1%. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 119 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 75,5% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 19,9% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,6 %, zaś SGB-Bank S.A. – 2,0 %.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2013 r. skorzystało 16,6 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2014 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 228 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 154 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 76 tysięcy. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany 5,0%  studentów i doktorantów.

data ostatniej modyfikacji: 2015-05-06 09:35:13

źródło: MNiSW

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 04
 
Polityka Prywatności