Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

miasto: Katowice
typ organizacji: fundacje
typ uczelni: AWF-y

Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego
40-065 Katowice ul. Mikołowska 72C
tel. (32) 207 51 66, (032) 207 51 84 tel/fax (032) 207 51 99

Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego została założona 13 sierpnia 1991 r. w Katowicach.
Fundacja ma następujące cele swojego funkcjonowania:

1. Wspieranie AWF w działaniach zmierzających do jej rozwoju, a w szczególności:
  1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
  2. wypracowanie środków finansowych,
  3. udzielanie pomocy w zakresie rozwoju i odnowy bazy materialnej Akademii,
  4. udzielanie pomocy w zakresie unowocześniania aparatury naukowo - badawczej, wyposażenia, pomocy dydaktycznej itp.,
  5. pomocy w zapewnieniu odpowiednich warunków dydaktycznych i socjalnych dla pracowników i studentów,
  6. wzbogacenie biblioteki Akademii.
2. Pomoc w realizacji podstawowych zadań Akademii t.j. prowadzeniu badań naukowych, kształceniu kadry oraz w twórczym wzbogaceniu kultury naukowej, a w szczególności:
  1. pomoc finansowa dla pracowników prowadzących badania, udoskonalających swoje umiejętności oraz częściowa lub całkowita refundacja kosztów udziału w stażach krajowych i zagranicznych,
  2. pomoc w organizowaniu kongresów, konferencji, sympozjów oraz częściowo lub całkowicie ich finansowanie,
  3. wpieranie nauki języków obcych i innych form podnoszenia kwalifikacji,
  4. propagowanie dorobku i przedsięwzięć twórczych pracowników nauki i studentów.
3. Pomoc w realizacji rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej studentów, pracowników i mieszkańców regionu, a w szczególności:
  1. pomoc w organizowaniu imprez sportowych o charakterze specjalistycznym i ogólnorozwojowym wraz z pomocą finansową,
  2. opieka i pomoc w tym również finansowa dla szczególnie utalentowanych sportowców,
  3. organizowanie szkoleń, kursów, oraz innych imprez związanych z kulturą fizyczną
  4. pomoc przy organizowaniu obozów specjalistyczno - wypoczynkowych,
  5. inne

Fundacja realizuje swoje cele korzystając z majątku Fundacji.
Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski orz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności statutowej i gospodarczej.
Fundusz założycielski wynikający z Oświadczenia Woli Fundatorów stanowią wkłady wniesione przez Fundatorów.


Dochodami Fundacji są w szczególności:
  1. Dochody z działalności gospodarczej
  2. Spadki, zapisy innego rodzaju, przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych
  3. Dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację
  4. Inne wpływy i dochody.


W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w ust.3 pkt.2 z zastrzeżeniem ofiarodawcy ich przeznaczenia na określony rodzaj działalności Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń ofiarodawcy. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusz celowe.

W celu zwiększania finansowych możliwości Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.


Działalność gospodarcza Fundacji polega na prowadzeniu wszelkiej działalności na rachunek własny i w pośrednictwie w zakresie handlu, produkcji i usług łącznie z prowadzeniem działalności na które wymagana jest koncesja - po uzyskaniu takiej koncesji.

 
Polityka Prywatności