Nauczyciele w Europie

Państwo

Hiszpania

Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na 3 poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony
Państwo: Hiszpania
Ludność 2012 (mln): 47,2
Język urzędowy: hiszpański
Domena internetowa: .es
Kod telefoniczny: +34
Kod kraju: ES
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 70,0
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 61,2

W hiszpańskich placówkach edukacyjnych zatrudnia się: nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, nauczycieli szkoły średniej i nauczycieli akademickich (edukacja szkolna i szkolnictwo wyższe).

Nauczyciele pierwszego cyklu edukacji przedszkolnej powinni posiadać dyplom Maestro ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej, którego zdobycie trwa trzy lata, bądź tytuł licencjata w tym samym zakresie, którego zdobycie trwa cztery lata. Część kadry ukończyła zamiast tego dwuletni kurs zwieńczony dyplomem Tecnico Superior ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej. Jednak, niezależnie od okoliczności, za układanie i monitorowanie programu wychowawczego odpowiedzialny jest nauczyciel z kwalifikacjami Maestro lub nauczyciel z licencjatem.

Nauczyciele drugiego cyklu edukacji przedszkolnej muszą posiadać dyplom Maestro ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej, bądź tytuł licencjata w tym samym zakresie. Zdarza się także, że korzystają ze wsparcia maestros z innych specjalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nauczyciele w szkole podstawowej muszą posiadać tytuł Maestro ze specjalizacją w zakresie kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, którego zdobycie trwa trzy lata, lub stopień licencjata w tym samym zakresie, którego zdobycie trwa cztery lata. Są to nauczyciele nauczania zintegrowanego z kompetencjami pozwalającymi sprawować funkcję wychowawcy i nauczać we wszystkich dziedzinach wiedzy z wyjątkiem muzyki, wychowania fizycznego i języków obcych, które są prowadzone przez nauczycieli specjalistów.

Nauczanie na poziomie szkoły średniej wymaga stopnia uniwersyteckiego Licenciado, Architekta lub Inżyniera albo odpowiadającego mu stopnia licencjata, które otrzymuje się po studiowaniu na uniwersytecie przez cztery, pięć lub sześć lat. Począwszy od 1 października 2009 roku, zgodnie z porozumieniem bolońskim, wszyscy przyszli nauczyciele szkół średnich muszą odbyć szkolenie pedagogiczne i dydaktyczne prowadzone przez uniwersytety w wymiarze 60 punktów ECTS i przyjmujące formę rocznych studiów magisterskich. Szkolenie mogą prowadzić nauczyciele z tytułem Licenciado, Architekta lub Inżyniera, ale także Diplomado, Ingeniero Tecnico i Arquitecto Tecnico, którzy w pewnych przypadkach mogą także nauczać niektórych przedmiotów w programach ESO i Baccalaureate. W podobny sposób niektórych modułów uczyć mogą profesjonaliści w danym zawodzie zatrudnieni jako nauczyciele przedmiotu, nawet jeśli nie posiadają formalnych kwalifikacji. W przypadku ensenanzas regimen especial wymagane kwalifikacje i status zawodowy nauczycieli są podobne do ogólnych wymagań dotyczących nauczycieli szkół średnich. Nauczyciele ci uczą tylko przedmiotów w ramach swojej specjalizacji albo ściśle z nią powiązanych.

Wymagane kwalifikacje dla kadry akademickiej różnią się w zależności od rodzaju sprawowanego stanowiska; tak więc Catedraticos de Universidad lub Catedraticos de Escuela Universitaria i Profesores Titulares de Universidad muszą mieć stopień doktorski. Profesores Titulares de Escuela Universitaria, jak i reszta kadry akademickiej muszą posiadać tytuł Licenciado, Architekta lub Inżyniera lub, dla pewnych obszarów wiedzy, stopień Diplomado, Arquitecto Tecnico lub Ingeniero Tecnico. W placówkach finansowanych przez państwo, zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i na wcześniejszych etapach, kadrze nauczycielskiej przysługuje zwyczajowo stały status urzędnika państwowego. Kandydaci na stanowiska nauczycielskie są zazwyczaj wybierani w procesie rekrutacji obejmującym egzaminy oceniane na zasadzie konkursu. Proces ten jest ustalany osobno dla każdego etapu nauczania. W sektorze prywatnym kandydaci na stanowiska nauczycielskie podpisują umowę o pracę z zarządem danej placówki oświatowej.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności