Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Kod kraju: EL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 19,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,4

Według regulacji 2916/2001 system szkolnictwa wyższego składa się z dwóch równoległych elementów: sektora uniwersyteckiego (uniwersytety, politechniki, akademie sztuk pięknych oraz uniwersytet otwarty) oraz sektora technicznego (Instytuty Kształcenia Technicznego TEI oraz Szkoła Kształcenia Technicznego i Pedagogicznego).

Regulacja nr 3549/2007 dotyczy zagadnień odnoszących się do kierowania szkolnictwem wyższym w oparciu o ogólne wytyczne, takie jak zwiększanie liczby studentów, jawność, rozliczalność oraz szersza autonomia.

Utworzenie Międzynarodowego Uniwersytetu Grecji ma na celu ułatwienie mobilności studentów i zwiększenie liczby miejsc na uczelniach, w szczególności dla studentów z zagranicy. Uniwersytet będzie oferował także studia na odległość.

Helleński Uniwersytet Otwarty oferuje studia na odległość oraz kursy dla dorosłych (w tym studia podyplomowe) opracowując i wykorzystując specjalne materiały dydaktyczne oraz metody dydaktyczne.

W Grecji działają także państwowe nieakademickie instytucje szkolnictwa wyższego, takie jak Wyższa Szkoła Teologiczna lub akademie handlu morskiego oferujące kształcenie o profilu zawodowym w krótkich cyklach (2 do 3 lat), nadzorowane przez ministerstwa inne niż Ministerstwo Edukacji.

Od sierpnia 2011, po konsultacjach społecznych, obowiązuje nowe prawo dotyczące szkolnictwa wyższego obejmujące następujące 3 priorytety:

  • Nowa tożsamość, nowe przywództwo, oraz większy nacisk na sprawne zarządzanie instytucją przez jej kierownictwo. Nowe relacje między instytucjami, władzami centralnymi i społeczeństwem są oparte na zaufaniu, rozliczalności i odpowiedzialności.

  • Przydatne kwalifikacje: nowa organizacja procesu kształcenia i programów studiów ułatwiająca mobilność i promująca podejście interdyscyplinarne.

  • Wzmocnienie narodowego charakteru uczelni w zgodzie z nowym krajowym modelem rozwoju: zintegrowana krajowa strategia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

b) Warunki wstępu

Wstęp do instytucji szkolnictwa wyższego (Panepistimio) oraz Instytutów Kształcenia Technicznego (Technologiko Ekpaideftiko Idryma - TEI) jest uzależniony od ogólnych wyników uzyskanych przez absolwentów liceum na egzaminach Vevaiosi, jak opisano powyżej (punkt 5 c), od liczby dostępnych miejsc (numerus clausus) oraz od preferencji kandydatów, którzy wybierają uczelnię i kierunek studiów.

c) Kwalifikacje

Programy studiów pierwszego stopnia trwają od 4 (na większości kierunków) do 5 lat (inżynieria oraz inne kierunki ścisłe) i 6 lat na kierunku medycznym. Studenci którzy ukończyli studia w uniwersytetach i instytutach TEI otrzymują tytuł zawodowy Ptychio (studia I stopnia).

Uzyskanie Ptychio otwiera absolwentom możliwości podjęcia pracy lub dalszych studiów na poziomie studiów magisterskich (roczne studia drugiego stopnia prowadzące do uzyskania Metaptychiako Diploma Eidikefsis - tytułu równorzędnego tytułowi magistra), a następnie studiów trzeciego stopnia - doktoranckich prowadzących do uzyskania doktoratu Didaktoriko Diploma.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności