Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Kod kraju: PT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 82,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 17,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,9
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,1

a) Rodzaje kształcenia

Typ programów kształcenia

Klasy

Wiek

Kształcenie na poziomie szkoły średniej II stopnia

  • Programy ogólnokształcące: matematyczno- przyrodnicze i humanistyczne (Cientifico-humanistico)

  • Programy techniczne (Tecnológico)

  • Programy artystyczne (Artistico especializado)

  • Programy zawodowe (Profissional)

X, XI i XII

15-18 lat

Kształcenie policealne

Specjalistyczne programy techniczne - CET (Cursos de Especializaęao Tecnológica)


18 -19 lat


Szkolnictwo średnie II stopnia obejmuje szkoły państwowe, szkoły prywatne finansowane ze środków publicznych oraz niezależne szkoły prywatne.


b) Kryteria przyjęć

Rekrutacja uczniów do szkół średniej II stopnia generalnie odbywa się zgodnie z zasadą rejonizacji, jednak na życzenie rodziców możliwe jest umieszczenie dziecka poza rejonem w miarę wolnych miejsc w danej szkole, a także wybranie profilu zgodnego z preferencjami ucznia.

W państwowych szkołach średnich nie pobiera się opłat. Państwo wspomaga również, w ramach umów, placówki prywatne działające w rejonach, w których szkoły państwowe nie funkcjonują lub nie dysponują wystarczającą liczbą miejsc.

c) Programy i treści nauczania

Na poziomie krajowym opracowywane są programy nauczania, spośród których szkoły wybierają te, które będą realizować. Wybór programu może być uzależniony od lokalnych/regionalnych warunków socjoekonomicznych lub od zapotrzebowania rynku pracy na konkretne kwalifikacje.

Organizacja kształcenia ogólnego przybiera różne formy w ramach dwóch zasadniczych profili kształcenia: programy zorientowane na dalszą naukę oraz programy zorientowane na podjęcie pracy zawodowej. Uczniowie mogą zmienić profil kształcenia w trakcie nauki.

Programy oferowane przez szkoły zawodowe przeznaczone są dla osób, których celem po ukończeniu szkoły jest natychmiastowe podjęcie pracy zawodowej.

Specjalistyczne programy artystyczne skierowane są do osób odznaczających się wyjątkowymi zdolnościami i oferują kształcenie w zakresie sztuk wizualnych, sztuk audiowizualnych, tańca i muzyki.

Komponent ogólny, wspólny dla wszystkich profili kształcenia ogólnego, obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język portugalski, język obcy, filozofię i wychowanie fizyczne, podczas gdy komponent ogólny wspólny dla profili kształcenia zawodowego obejmuje język portugalski i język obcy.

Programy kształcenia dorosłych mają stwarzać „drugą szansę” tym osobom, które przerwały naukę w szkole lub nie miały możliwości jej kontynuowania w młodszym wieku.

Specjalistyczne programy techniczne w ramach kształcenia policealnego promują ścieżkę edukacyjną, która łączy zdobywanie kwalifikacji z jednoczesnym nabywaniem umiejętności i kompetencji zawodowych.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Do rozpoczęcia nauki w szkole średniej II stopnia uczeń musi posiadać świadectwo ukończenia

dziewięcioletniego kształcenia obowiązkowego. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej również powinien ukończyć edukację obowiązkową lub posiadać równoważne kwalifikacje. Uczniowie powyżej 18 roku życia, którzy chcą kontynuować naukę, realizują programy w ramach kształcenia dorosłych.

Uczniowie są oceniani na zakończenie każdego semestru i każdego roku szkolnego. Do uzyskania

promocji konieczne jest uzyskanie min. 10 punktów (w skali 0-20) w wyniku oceny przeprowadzanej

na szczeblu szkoły. Na zakończenie nauki w klasach realizujących programy matematyczno- przyrodnicze i humanistyczne dla uczniów organizowane są ogólnokrajowe egzaminy. Uczniowie, którzy ukończyli ten cykl kształcenia, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej; uczniowie, którzy ukończyli szkoły techniczne lub artystyczne, otrzymują zarówno świadectwo kwalifikacji zawodowych III poziomu, jak i świadectwo ukończenia szkoły średniej. W szkołach zawodowych uczniowie otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych III poziomu, które uznaje się również za równorzędne świadectwu ukończenia szkoły średniej. Uczniowie, którzy ukończyli kształcenie policealne otrzymują zarówno świadectwo potwierdzające zdobycie specjalizacji technicznej jak i kwalifikacji technicznych IV poziomu. Po ukończeniu specjalistycznego kształcenia technicznego można również otrzymać zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem wstępu na wyższe uczelnie jest zdanie egzaminów państwowych (exames nacionais) obejmujących szereg przedmiotów wskazanych przez Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności