Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Norwegia

Flaga Norwegii ma niebiesko-biały krzyż skandynawski umieszczony na czerwonym tle
Państwo: Norwegia
Ludność 2012 (mln): 5,0
Język urzędowy: norweski
Domena internetowa: .no .sj .bv
Kod telefoniczny: +47
Kod kraju: NO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 71,1

a) Rodzaje kształcenia

Kształcenie na poziomie średnim II stopnia obejmuje zarówno kształcenie ogólne, jak i kształcenie zawodowe i prowadzi do uzyskania kwalifikacji pozwalających na wstęp na wyższe uczelnie lub do kolegiów, uzyskania kwalifikacji zawodowych lub udokumentowania częściowych kwalifikacji.

Kształcenie ogólne w szkole obejmuje: kształcenie na poziomie I (Vg1) - kształcenie na poziomie II (Vg2) - kształcenie na poziomie III (Vg3). Każdy z poziomów przewidziany jest na rok nauki.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwa lata w szkole i roczne lub 2-letnie (jeśli dotyczy zawodów produkcyjnych) przyuczenie do zawodu.

Istnieją kolegia zawodowe (Fagskole), które oferują kształcenie policealne (ISCED 4). Kolegia prowadzą praktyczne kursy, programy zawodowe, które trwają od pół roku do dwóch lat i stanowią alternatywę dla studiów wyższych. Ukończenie kursów skutkuje uzyskaniem zawodu i kwalifikacji pozwalających na bezpośrednie wejście na rynek pracy. Od roku 2010 za finansowanie kolegiów zawodowych odpowiadają władze okręgowe.

b) Kryteria przyjęć

Wszyscy uczniowie w wieku 16-19 lat, którzy ukończyli grunnskole (szkołę obowiązkową), mają ustawowo zagwarantowane prawo do nauki w szkole średniej II stopnia. Dla młodych ludzi w wieku 15-21 lat, którzy nie pracują i nie uczęszczają do szkoły, stworzono system informacji, poradnictwa i praktycznej pomocy.

Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół poza terenem swej gminy.

Przyjecie do kolegiów zawodowych odbywa się po ukończeniu szkoły średniej II stopnia lub równorzędnych kwalifikacji zdobytych na drodze pozaformalnego uczenia się lub pracy.

Programy i treści nauczania

Propozycje nowych programów nauczania przedstawia Dyrekcja ds. Edukacji i Szkoleń i konsultuje je z partnerami społecznymi. Wszystkie decyzje dotyczące programów nauczania podejmuje Ministerstwo, natomiast Dyrekcja odpowiada za ich opracowanie i rozpowszechnianie.

Ogólnokrajowy Program Promocji Wiedzy z 2006r. obejmuje 10-letni okres kształcenia obowiązkowego oraz szkolnictwo średnie II stopnia. Podstawy programowe dla poszczególnych przedmiotów zawierają opis kompetencji jakie uczeń nabywa w ciągu roku nauki (po skończeniu danej klasy). Program podkreśla znaczenie rozwijania pięciu umiejętności podstawowych, które stanowią integralną część wszystkich przedmiotów i promocji wiedzy poprzez podejście oparte na efektach uczenia się.

Kształcenie na poziomie szkoły średniej II stopnia obejmuje 12 programów: 3 programy kształcenia ogólnego i 9 programów kształcenia zawodowego Wspólna podstawa programowa obejmuje język norweski, religię i etykę, język angielski (oraz inne języki obce dla programów kształcenia ogólnego), wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, matematykę i wychowanie fizyczne. Każdy program kształcenia składa się z roku przygotowawczego i dwóch lat specjalizacji.

W ramach większości programów kształcenia zawodowego ostatni rok specjalizacji zamienia się na dwuletnie przyuczenie do zawodu w zakładach pracy, z tego powodu standardowy model kształcenia zawodowego jest często nazywany modelem 2+2.

Treści nauczania w szkole średniej II stopnia są opracowywane (dostosowywane) w sposób zdecentralizowany do potrzeb indywidualnych uczniów i lokalnego rynku pracy zgodnie z zasadą ukierunkowywania kształcenia na realizację celów, a nie szczegółowe ustalanie treści.

Wszystkie programy zawodowe w kolegiach musza być akredytowane przez NOKUT- Norweską Agencję ds. Zapewniania Jakości w Edukacji.

c) Ocena, promocja i kwalifikacje

Podstawę oceny stanowią ocena ciągła i egzaminy na zakończenie roku. Egzaminy są na ogół przeprowadzane i oceniane przez instytucje zewnętrzne. Po szkole średniej I stopnia przeprowadzany jest obowiązkowy test kompetencyjny z czytania i matematyki oraz nieobowiązkowo z języka angielskiego.

Przejście do kolejnego etapu jest uzależnione od wyników w nauce (w oparciu o ocenę ciągłą i wyniki egzaminów końcowych).

Szkoły wydają świadectwa ukończenia tych etapów kształcenia, które prowadzą do szkolnictwa wyższego. Kwalifikacje zawodowe są zatwierdzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Z wyjątkiem programów technicznych i morskich (w kolegiach) nie ma standardowych ścieżek przechodzenia z kształcenia zawodowego do szkolnictwa wyższego.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności