Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Rumunia

Flaga Rumunii jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony
Państwo: Rumunia
Ludność 2012 (mln): 19,1
Język urzędowy: rumuński
Domena internetowa: .ro, .eu
Kod telefoniczny: +40
Kod kraju: RO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 20,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 78,2

a) Rodzaje kształcenia

Rok uzupełniający (kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia)

Wiek: 16-17 lat

Liceu - ciclul superior (ogólnokształcąca i profilowana szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 16-18/19 lat

§coala postliceala (szkoła policealna)

Wiek: 18-20/21 lat

Rok uzupełniający umożliwia wyrównanie wykształcenia do poziomu, jakiego wymaga się na wstępie do szkoły średniej II stopnia, oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych na wyższym poziomie. W szkole średniej II stopnia (wyższym cyklu Liceu) prowadzi się kształcenie ogólne i profilowane, umożliwiające kontynuację nauki w szkole policealnej lub podjęcie studiów w uczelni. Kształcenie w szkole policealnej przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy zawodowej.

b) Kryteria przyjęć

Przyjęcia na rok uzupełniający i wyższy cykl Liceu odbywają się zgodnie z zasadami określanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i ogłaszanymi na rok przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Na poziomie policealnym jedynie szkoły medyczne wymagają świadectwa maturalnego, wydawanego na zakończenie nauki w Liceu. Na ogół wszystkie szkoły policealne organizują egzaminy wstępne.

c) Programy i treści nauczania

Program nauczania dla roku uzupełniającego opracowuje się obecnie zgodnie z nową strukturą systemu edukacji. Ramowy program nauczania dla ogólnokształcących i profilowanych szkół średnich II stopnia, ustalany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, obejmuje 7 następujących obszarów: język i komunikacja, matematyka i przedmioty przyrodnicze, ludzie i społeczeństwo, przedmioty humanistyczne i artystyczne, wychowanie fizyczne, technologie oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe. Znaczenie poszczególnych obszarów programowych zależy od typu szkoły. Programy nauczania dla szkół policealnych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Pracy, Opieki Socjalnej i Rodziny.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Postępy uczniów w ramach wszystkich przedmiotów są oceniane przez nauczycieli w sposób ciągły przez cały rok szkolny. Nauczyciele podejmują również decyzję o powtarzaniu klasy przez uczniów.

Absolwenci roku uzupełniającego otrzymują świadectwo ukończenia tego etapu, teczkę z dokumentami przydatnymi na dalszych etapach nauki oraz, na życzenie, kopię wykazu uzyskanych ocen. Po zdaniu egzaminu zawodowego mogą również otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowych II stopnia. Absolwenci roku uzupełniającego, którzy posiadają świadectwo jego ukończenia i świadectwo kwalifikacji zawodowych II stopnia, mogą zostać przyjęci do szkoły średniej II stopnia (wyższy cykl Liceu), zgodnie z zasadami określanymi na rok przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego.

Na zakończenie wyższego cyklu Liceu przeprowadza się egzamin końcowy (examen de bacalaureat). Świadectwo maturalne wydawane po zdaniu tego egzaminu (diploma de bacalaureat) umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminów wstępnych na studia w uczelni. Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę średnią II stopnia - niezależnie od tego, czy uzyskali świadectwo maturalne, czy też nie - mogą przystąpić do egzaminów wstępnych do szkoły policealnej (medyczne szkoły policealne wymagają jednak posiadania diploma de bacalaureat). Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (certiticat de absolvire) uprawnia do podjęcia pracy zawodowej.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności