Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Kod kraju: EL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 19,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,4

a) Rodzaje kształcenia

Geniko Lykeio - G.L. (ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia, liceum)

Wiek: 15-18 lat

Epangelmatiko Lykeio - EPA.L. (techniczna szkoła zawodowa, technikum)

Wiek: 15-18 lat

Epangelmatikes Scholes - EPA.S (szkoła zawodowa)

Wiek: 16-18 lat

Instituto Epaggelmatikis Katartissis - I.E.K. (policealne instytuty kształcenia zawodowego)

Wiek: 18+

W roku szkolnym 2009/10 spośród wszystkich uczniów liceum 28.4% uczyło się w szkołach technicznych, a 71.5% w ogólnokształcących. Istnieją także alternatywne formy Lykeia (wyznaniowe, mniejszości etnicznych, międzykulturowe, eksperymentalne (Peiramatika), muzyczne, specjalne, itp.). W roku szkolnym 2010/2011 314 216 uczniów uczęszczało do publicznych dziennych i wieczorowych ogólnokształcących Lykieo, technicznych Lykieo, oraz szkół zawodowych, natomiast liczba uczniów kształcących się w placówkach prywatnych wynosiła 17 373. Kształcenie w szkole średniej II stopnia obejmuje 3 lata (Lykiea) i odbywa się w 2. rodzajach szkół: Geniko Lykeio oferującym kształcenie typu ogólnego/akademickiego oraz Epangelmatiko Lykeio oferującym kształcenie ogólne oraz techniczno-zawodowe. Działają także licea wieczorowe (Esperino Geniko Lykeio) przeznaczone dla uczniów w wieku lat 15 i powyżej. Oferują kształcenie w cyklu 4-letnim obejmujące klasy A, B, C i D.

Szkoły typu Epangelmatikes Scholes (EPA.S.) oferują kształcenie w cyklu 2-letnim zorganizowane w podziale na dziedziny zawodowe. Cykl kształcenia można przedłużyć o kolejny, trzeci rok, jeśli istnieją warunki do zorganizowania szkolenia w miejscu pracy. Poza Ministerstwem Edukacji, także inne ministerstwa prowadzą szkoły zawodowe oferujące kształcenie w zawodach związanych z ich resortem.

Uruchomienie liceów technicznych, oferujących specjalności w zależności od społecznych potrzeb kraju, to nowa inicjatywa Ministerstwa Edukacji. Nowy typ szkoły ma zastąpić istniejące licea techniczne od roku szkolnego 2011/2012. Uczniowie przyjęci do pierwszych klas liceów zawodowych we wrześniu 2011 ukończą naukę w nowym typie szkoły - liceum technicznym.

Policealne szkoły Instituta Epangelmatikis Katartisis (I.E.K.) oferują 4 semestry kształcenia zawodowego. W przypadku osób, które ukończyły średnie szkoły zawodowe w tej samej lub pokrewnej dziedzinie, szkoły te oferują 2 semestry kształcenia uzupełniającego. Niektóre kursy w I.E.K. są również dostępne dla absolwentów gimnazjum (Gymnasio).

b) Kryteria przyjęć

Kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej I stopnia
(Apolytirio Gymnasiou) mogą zostać przyjęci do Geniko lub Epangelmatiko Lykeio w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkują. Uczniowie, którzy ukończyli rok przygotowawczy w Lykieo z wynikiem pozytywnym mogą się ubiegać o przyjęcie do Epangelmatikes Scholes (EPA.S.), podczas gdy uczniowie Epangelmatiko Lykeio mogą także starać się o przyjęcie do szkoły poza rejonem, jeśli szkoła oferuje typ kształcenia specjalistycznego, którym są zainteresowani. Uczniowie mogą się także przenosić z Geniko do Epangelmatiko Lykeio na początku drugiego roku nauki.

Absolwenci dowolnych szkół średnich II stopnia, w tym szkół zawodowych, mogą starać się o przyjęcie do policealnych (publicznych lub niepublicznych) szkół Instituta Epangelmatikis Katartisis (ieK) lub do prywatnych Ośrodków Kształcenia Policealnego. Dorośli absolwenci kształcenia obowiązkowego mogą również być przyjęci do IEK, ale tylko do niektórych programów kształcenia.

Programy i treści nauczania

Programy nauczania dla wszystkich szkół średnich II stopnia opracowuje Instytut Polityki Edukacyjnej. Program kształcenia w Geniko Lykeio obejmuje przedmioty ogólne (język i literaturę współczesnej i starożytnej Grecji, historię, matematykę, przedmioty ścisłe, religię, język obcy, technikę, nauki społeczne, wychowanie fizyczne) oraz przedmioty do wyboru, które zależą od profilu kształcenia (profil teoretyczny, naukowy lub techniczny).

Program nauczania w Epangelmatiko Lykeio obejmuje przedmioty ogólne (patrz powyżej) oraz przedmioty techniczne - zawodowe, które różnią się w zależności od profilu kształcenia (profil techniczny, usług oraz morski).

Programy nauczania EPA.S (szkoły zawodowej) obejmują przedmioty techniczne - zawodowe oraz kursy w formie warsztatów. W edukacji zawodowej liczebność klas nie może przekraczać 25 osób.

Programy nauczania w Instituta Epangelmatikis Katartisis (IEK) obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy oraz koncentrują się na nowych metodach dydaktycznych i umiejętnościach, które poprawiają możliwości zatrudnienia dorosłych uczniów. Oferta kształcenia jest przygotowywana w oparciu o proces ciągłych konsultacji z partnerami społecznymi i na podstawie rekomendacji Sekretarza Generalnego ds. Uczenia się przez całe życie (IEK działają pod jego nadzorem), którzy biorą pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy oraz trendów w zatrudnieniu.

c) Ocena, promocja i kwalifikacje

Uczniowie Geniko i Epangelmatiko Lykeio są regularnie oceniani przez nauczycieli na podstawie codziennej pracy w klasie, wyników przeprowadzanych przez nauczycieli sprawdzianów oraz egzaminów przeprowadzanych na zakończenie roku. Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum (Apolytirio Lykeiou) należy uzyskać przynajmniej ogólną średnią ocenę 9.5 (20 to ocena maksymalna)1.

Z wyjątkiem Apolytirio Lykeiou, oprócz świadectwa ukończenia liceum do wstępu na uczelnie wyższe wymagane jest także posiadanie świadectwa państwowego (Vevaiosi) z wynikami uzyskanymi podczas egzaminu ogólnokrajowego z sześciu ogólnych i związanych z profilem kształcenia przedmiotów. Ogólny wynik podany na świadectwie państwowym uwzględnia także szkolne oceny końcowe, wyniki ewaluacji szkolnej oraz rezultaty egzaminu ogólnokrajowego z sześciu przedmiotów.

Absolwenci Epangelmatiko Lykeio otrzymują, oprócz wyżej wymienionych, świadectwo kształcenia zawodowego na poziomie trzecim (Ptychio Epangelmatikis Ekpaidefsis, epipedou 3) w oparciu o wyniki egzaminów przeprowadzanych w szkołach.

Ocena prowadząca do promocji ucznia i ukończenia szkoły jest w Epangelmatikes Scholes prowadzona na poziomie szkoły, i po ukończeniu cyklu kształcenia z wynikiem pozytywnym uczniowie otrzymują świadectwo kształcenia zawodowego na poziomie trzecim (Ptychio, jak wyżej), które w połączeniu z doświadczeniem zawodowym, pozwala im na rozpoczęcie nauki w szkole policealnej IEK.

Uczniowie IEK (szkół policealnych) są oceniani przez instruktorów podczas i po ukończeniu szkolenia. Uczniowie, którzy ukończyli kurs IEK z pozytywnym wynikiem otrzymują Certyfikat Ukończenia Szkolenia (Vevaiosi Epangelmatikis Katartisis) i następnie przystępują do egzaminów końcowych przeprowadzanych przez odpowiednie krajowe i lokalne komisje egzaminacyjne w celu uzyskania policealnego Dyplomu Kształcenia Zawodowego (Diploma Epangelmatikis Katartisis, epipedou metadeuterovathmias epangelmatikis katartisis).


1 Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, uczniowie Geniko Lykieo nie otrzymują promocji do następnej klasy lub nie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły. W takiej sytuacji uczniowie klasy A i B powtarzają we wrześniu egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów, których nie zaliczyli. Jeśli wymagania do promocji nadal nie są spełnione, uczeń powtarza rok. Uczniowie klasy C mogą powtórzyć rok w klasie C lub pozostać przy dotychczasowych ocenach semestralnych i przystąpić do egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów w czerwcu. Do promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły wymagana jest również odpowiednia frekwencja. Sytuacja w Epangelmatiko Lykeio jest nieco inna, głównie ze względu na system grupowania przedmiotów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności