Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Dania

Duńska flaga jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem
Państwo: Dania
Ludność 2012 (mln): 5,6
Język urzędowy: duński
Domena internetowa: .dk
Kod telefoniczny: +45
Kod kraju: DK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 188,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 25,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 68,3

a) Rodzaje kształcenia

Kształcenie ogólne na poziomie szkół średnich II stopnia

Gymnasium - STX

(3-letnia szkoła o orientacji akademickiej, kończąca się egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

H0jere Forberedelseseksamen - HF

(Szkoła średnia II stopnia przygotowująca do egzaminu. 2-letnia szkoła o orientacji akademickiej, następująca po X klasie Folkeskole, kończąca się egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16 i więcej lat

H0jere handelseksamen - HHX

(Handlowa szkoła średnia II stopnia. 3-letnia szkoła nauczania handlowego i ogólnego, kończąca się egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

H0jere teknisk eksamen - HTX

(Szkoła średnia II stopnia o orientacji technicznej. 3-letnia szkoła nauczania technicznego i ogólnego, kończąca się egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

Kształcenie zawodowe na poziomie szkół średnich II stopnia

Kształcenie i szkolenie zawodowe (EUD)

16-19 lat

W sierpniu 2005 roku ukończona została gruntowna reforma kształcenia na poziomie szkół średnich II stopnia (Gymnasium, HHX i HTX). Najważniejszą innowacją jest wdrożenie okresu wprowadzającego, takiego samego dla wszystkich studentów we wszystkich programach kształcenia ogólnego na poziomie szkół średnich II stopnia. W okresie wprowadzającym uczniowie nauczani są w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Na koniec tego okresu wszyscy uczniowie wybierają swoją specjalność, to jest przedmioty na których się koncentrują w ramach ustalonych wcześniej zestawów i kombinacji.

Kształcenie i szkolenie zawodowe to połączenie edukacji w zakresie ogólnym i zawodowym. Nauka odbywa się w zawodowym kolegium oferującym szkolenie praktyczne.

b) Kryteria przyjęć

Uczniowie w momencie, gdy mogą zostać przyjęci do gymnasium mają zazwyczaj 16 lub więcej lat i ukończone dziewięć lat kształcenia obowiązkowego. Folkeskole, którą ukończył dany uczeń, może jednak przedstawić gymnasium zalecenie, by uczeń ten przystąpił do sprawdzianu wstępnego. Dzieje się tak jeśli Folkeskole nie jest pewna, czy uczeń jest emocjonalnie bądź akademicko gotowy na gymnasium. Kształcenie jest bezpłatne.

c) Programy i treści nauczania

Departament Ogólnokształcących Szkół Średnich II Stopnia w Ministerstwie Edukacji wydaje przepisy dotyczące programów nauczania w gymnasium i HF, natomiast nauczyciele sami wybierają podręczniki i metody kształcenia. W gymnasium prowadzi się kształcenie o dwóch „profilach”: humanistycznym i matematycznym. Przedmioty podstawowe na różnych etapach trzyletniego cyklu kształcenia obejmują język duński, język angielski i drugi język obcy, nauki ścisłe, historię, wiedzę o społeczeństwie, edukację religijną, sztukę, studia klasycystyczne i wychowanie fizyczne.

Programy nauczania w ramach kształcenia zawodowego są opracowywane przez same szkoły i komitety branżowe i obejmują przedmioty podstawowe, przedmioty fakultatywne oraz przedmioty specjalizacyjne. Od roku szkolnego 2008/09 wprowadzona została nowa struktura dla duńskiego kształcenia zawodowego. Reforma obejmuje między innymi podział programów nauczania na 12 głównych obszarów, nowe plany działania i cele nauki. Celem reformy jest redukcja odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację i zachęcenie większej ilości młodych ludzi do zdobywania kształcenia ponadobowiązkowego.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Końcowe egzaminy w gymnasium zdaje się z co najmniej dziesięciu przedmiotów. Egzaminy pisemne przygotowuje Departament Ogólnokształcących Szkół Średnich II Stopnia w Ministerstwie Edukacji, a prace pisemne oceniają egzaminatorzy z zewnątrz, powoływani przez Ministerstwo Edukacji. Oceny końcowe wystawia się również na podstawie obszernej pracy pisemnej. Uczniowie otrzymują świadectwo zawierające oceny z egzaminów oraz oceny za pracę w ciągu roku szkolnego. Promocja odbywa się automatycznie pod warunkiem, że uczeń przerobił przewidziany materiał, uczęszczał na wszystkie zajęcia i przystąpił do egzaminów. Uczniowie mogą powtarzać klasę. Kształcenie zawodowe kończy się egzaminem, a w ocenach końcowych uwzględnia się zarówno oceny z egzaminów ustnych, jak i pisemnych.

Od 1 sierpnia 2006 roku dla programów kształcenia ogólnego na poziomie szkół średnich II stopnia w miejsce starej, 13-punktowej skali oceniania została wprowadzona nowa skala składająca się z siedmiu ocen - od 3 do 12. Od 1 sierpnia 2007 skala ta została wprowadzona dla wszystkich poziomów edukacji. Głównym celem wprowadzenia nowej skali jest ułatwienie umiędzynarodowienia ocen - jest ona łatwo porównywalna ze skalą ECTS. Nowa skala oceniania składa się z 7 szczegółowych ocen od wspaniały (12 punktów) do nieakceptowalny (3).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności