Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Holandia

Flaga Holandii posiada 3 poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Holandia
Ludność 2012 (mln): 16,7
Język urzędowy: niderlandzki
Domena internetowa: .nl
Kod telefoniczny: +31
Kod kraju: NL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): -
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 23,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 77,6

a) Rodzaje kształcenia

Szkoły przygotowujące do podjęcia studiów wyższych (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - VWO)

Wiek: 12-18 lat

Szkoły średnie prowadzące kształcenie ogólne na wyższym etapie (Hoger algemeen voortgezet onderwijs - HAVO)

Wiek: 12-17 lat

Szkoły średnie prowadzące kształcenie zawodowe (Middelbaar beroepsonderwijs - MBO)

Wiek: 16-17/18/19/20 lat


b) Kryteria przyjęć

 • Uczniowie, którzy pomyślnie ukończyli trzeci rok w HAVO i VWO mogą kontynuować naukę w tych szkołach na poziomie szkoły średniej II stopnia.

 • Uczniowie VMBO, którzy ukończyli program teoretyczny, mogą przejść do IV klasy HAVO. W przypadku niektórych komponentów specjalistycznych obowiązują dodatkowe wymogi.

 • Uczniowie ze świadectwami HAVO mogą zostać przyjęci do V klasy VWO.

 • MBO: Zgodnie ze strukturą kwalifikacji kryteria przyjęć są następujące:

 • kształcenie zawodowe na poziomie asystenckim (assistentopleiding) lub podstawowym (basisberoepsopleiding): kandydatów przyjmuje się bez żadnych wymogów dotyczących dotychczasowego wykształcenia;

 • kształcenie na poziomie profesjonalnym (vakopleiding) lub poziomie średniego szczebla kierowniczego (middenkaderopleiding):

 • świadectwo ukończenia kształcenia przedzawodowego na poziomie szkoły średniej (VMBO) lub

 • świadectwo ukończenia kształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej I stopnia (MAVO) lub

 • dokument potwierdzający ukończenie pierwszych trzech klas etapu kształcenia ogólnego

na poziomie szkoły średniej II stopnia (HAVO) lub kształcenia przygotowującego do podjęcia studiów wyższych (VWO);

 • kształcenie na poziomie specjalistycznym (specialistenopleiding): przyjmuje się kandydatów posiadających dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawodowego w tym samym zawodzie lub grupie zawodowej.

Na kursy kształcenia blokowego i kursy dla pracujących (BBL) przyjmuje się wyłącznie osoby, które przekroczyły wiek obowiązku nauki.

c) Programy i treści nauczania

Szkoły średnie ogólnokształcące (HAVO i VWO)

Uczniowie rozpoczynający naukę w IV klasie HAVO i V klasie VWO obowiązkowo wybierają jeden z następujących profili:

 • kultura i społeczeństwo,

 • ekonomia i społeczeństwo,

 • nauka i zdrowie,

 • nauka i technika.

Każdy profil obejmuje:

 • wspólny komponent, który jest taki sam dla wszystkich uczniów, niezależnie od wybranego profilu; na ten komponent przeznacza się nieco więcej niż jedną trzecią (HAVO) lub niemal połowę (VWO) czasu przewidzianego w programie nauczania;

 • komponent specjalistyczny, który stanowi niemal połowę programu nauczania i składa się z przedmiotów związanych z wybranym profilem;

 • komponent fakultatywny, na który przeznacza się pozostałą część czasu przewidzianego w programie nauczania; uczniowie mogą wybrać przedmioty z oferty szkoły, włącznie z przedmiotami prowadzonymi w ramach porozumienia z innymi szkołami; liczba przedmiotów fakultatywnych zależy od wymiaru zajęć w komponencie specjalistycznym.

Kontrolowanie realizacji programu nauczania należy do obowiązków szkoły.

Szkoły średnie zawodowe (MBO)

Kształcenie, prowadzone zgodnie ze strukturą państwowych kwalifikacji uzyskiwanych w ramach kształcenia zawodowego, zostało podzielone na cztery poziomy. Uczniowie mogą kolejno zaliczać poszczególne poziomy, przy czym posiadanie świadectwa ukończenia jednego poziomu stanowi warunek przyjęcia na poziom wyższy.

Na każdym poziomie istnieją zasadniczo dwie ścieżki kształcenia:

 • kształcenie zawodowe (BOL), w ramach którego kształcenie praktyczne stanowi od 20% do 60% programu;

 • kształcenie blokowe lub kursy dla pracujących (BBL), w ramach których kształcenie praktyczne stanowi ponad 60% programu.

Programy nauczania objęte strukturą kwalifikacji są zróżnicowane zależnie od treści kształcenia; obecnie zarejestrowanych jest 700 kwalifikacji.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Egzaminy końcowe w średnich szkołach ogólnokształcących HAVO i VWO składają się z dwóch części: egzaminu państwowego przeprowadzanego w ostatniej klasie i egzaminu wewnętrznego (szkolnego). Z niektórych przedmiotów przeprowadza się wyłącznie egzamin szkolny.

W trakcie kształcenia w średniej szkole zawodowej MBO uczniowie otrzymują świadectwa za cząstkowe egzaminy, które zdali. Po zdaniu przez uczniów wszystkich sprawdzianów przewidzianych w danym cyklu i otrzymaniu odpowiednich świadectw, świadectwa cząstkowe zamienia się na dyplom.

Szkoły same decydują o tym, jak zorganizować i prowadzić kształcenie, aby uczniowie byli w stanie otrzymać dyplom.

Jak zostało wyjaśnione wcześniej, od sierpnia 2007 istnieje wymóg uzyskania kwalifikacji podstawowych, na podstawie którego wszyscy młodzi ludzie w wieku do 18 lat muszą uczęszczać do szkoły do momentu uzyskania podstawowych kwalifikacji. Za kwalifikacje podstawowe uważa się świadectwa HAVO, VWO lub drugi poziom MBO.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności