Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Szwecja

Szwedzka flaga jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem
Państwo: Szwecja
Ludność 2012 (mln): 9,5
Język urzędowy: szwedzki
Domena internetowa: .se
Kod telefoniczny: +46
Kod kraju: SE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 89,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 10,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,9

a) Rodzaje kształcenia

Gymnasieskola (szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 16-19 lat


Na poziomie szkolnictwa średniego II stopnia i policealnego prowadzone jest kształcenie w ramach 17 ogólnych lub profilowanych (dla uczniów o specjalnych zainteresowaniach) 3-letnich programów. Równocześnie prowadzone są programy indywidualne mające na celu umożliwienie uczniom realizację jednego z 17 programów kształcenia.

b) Kryteria przyjęć

O przyjęcie do gymnasieskola mogą ubiegać się uczniowie posiadający świadectwo ukończenia szkoły obowiązkowej z oceną „zaliczony” lub wyższą z języka szwedzkiego (jako języka ojczystego lub drugiego języka), języka angielskiego i matematyki. Uczniowie, którzy nie uzyskali tej oceny, mogą kształcić się zgodnie z indywidualnym programem. W niektórych wypadkach uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do placówki poza terenem swej gminy. Nauka w gymnasieskola jest bezpłatna.

c) Programy i treści nauczania

Nauczyciele i szkoły prowadzą kształcenie zgodnie z określonym na szczeblu krajowym ramowym programem nauczania. Spośród 17 programów kształcenia, 14 ma charakter zawodowy. Wszystkie ogólne programy kształcenia, jak również programy profilowane, zapewniają wykształcenie ogólne o szerokich podstawach, a ich ukończenie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Przedmiotami podstawowymi, wspólnymi dla wszystkich programów są: język szwedzki/szwedzki jako drugi język, język angielski, matematyka, religia, wychowanie obywatelskie, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna oraz zajęcia artystyczne. Nauczanie przedmiotów podstawowych stanowi mniej więcej jedną trzecią czasu całego programu kształcenia. Pozostałe godziny są przeznaczone na przedmioty odpowiednie dla danego programu i przedmioty wybrane indywidualnie przez uczniów.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Pracę uczniów ocenia się w sposób ciągły, a stopnie wystawia się po ukończeniu zajęć z każdego przedmiotu, na podstawie sprawdzianów oraz oceny projektów, zadań pisemnych, itp. Dla uczniów osiągających wyjątkowo niskie wyniki we wszystkich sprawdzianach przewidziana jest specjalna pomoc, nie istnieją jednak odgórne przepisy dotyczące promocji do następnej klasy. Dla obowiązkowych przedmiotów opracowano również sprawdziany ogólnokrajowe. Stopnie wystawia się według następującej skali: zaliczony, zaliczony z wyróżnieniem, zaliczony ze specjalnym wyróżnieniem i niezaliczony. Nie przeprowadza się egzaminów końcowych, ale po ukończeniu nauki w gymnasieskola uczniowie otrzymują świadectwo, na którym podaje się przedmioty z planu kształcenia ucznia oraz uzyskane oceny.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności