Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Rumunia

Flaga Rumunii jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony
Państwo: Rumunia
Ludność 2012 (mln): 19,1
Język urzędowy: rumuński
Domena internetowa: .ro, .eu
Kod telefoniczny: +40
Kod kraju: RO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 20,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 78,2

a) Etapy


Grupa wiekowa

§coala primara (szkoła podstawowa)

6-10 lat

Gimnaziu (I etap ogólnokształcącej szkoły średniej I stopnia)

10-14 lat

Liceu - ciclul interior (II etap ogólnokształcącej lub profilowanej szkoły średniej I stopnia) lub §coala de Arte §i Meserii (zawodowa szkoła średnia I stopnia)

14-16 lat 14-16 lat


Kształcenie obowiązkowe trwa 10 lat i jest podzielone na trzy etapy: szkoła podstawowa (4 lata), I etap szkoły średniej I stopnia - kształcenie ogólne (4 lata) i II etap szkoły średniej I stopnia, w ramach którego prowadzi się kształcenie ogólne, profilowane lub zawodowe (2 lata).

Obecna struktura kształcenia obowiązkowego, wynikająca z nowelizacji Ustawy o oświacie z czerwca 2003 r. (Ustawa 268/2003), została wprowadzona od roku szkolnego 2003/04. Kształcenie obowiązkowe zostało przedłużone o dwa lata po ukończeniu Gimnaziu. Uczniowie mogą obecnie kontynuować naukę w ramach niższego cyklu Liceu, w którym prowadzi się kształcenie ogólne, a program obejmuje elementy przygotowujące do wyboru profilu/specjalizacji w szkole średniej II stopnia, lub w §coala de Arte §i Mesenii (szkole sztuk pięknych i rzemiosła), w której prowadzi się kształcenie zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w różnych zawodach; w tym drugim przypadku absolwenci powinni ukończyć rok uzupełniający przed podjęciem nauki w szkole średniej II stopnia.

Uczniowie rozpoczynają naukę w ramach niższego cyklu Liceu (liceum) lub w szkole sztuk pięknych i rzemiosła od roku szkolnego 2004/05.

b) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny 2003/04 obejmuje 179 dni (36 tygodni) zajęć dydaktycznych, podzielonych na dwa semestry. Zajęcia są rozłożone na pięć dni w tygodniu. Liczba lekcji (trwających 50 minut) tygodniowo wynosi od 18-20 w pierwszych klasach szkoły podstawowej do 29-30 w ostatnich klasach I etapu ogólnokształcącej szkoły średniej I stopnia i maksymalnie 30 w szkole sztuk pięknych i rzemiosła lub 32 w niższym cyklu liceum. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych (obliczany na podstawie tygodniowej liczby lekcji, liczby tygodni i czasu trwania lekcji) wynosi 540 godzin zegarowych w szkole podstawowej, 870 w Gimnaziu (I etapie ogólnokształcącej szkoły średniej I stopnia), 900 w szkole sztuk pięknych i rzemiosła i 960 w niższym cyklu liceum.

c) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku szkolnym 2002/03 na 1 nauczyciela przypadało 18 uczniów w szkole podstawowej i 13 uczniów w szkole średniej I stopnia. Klasy liczyły średnio 20 uczniów. Zgodnie z przepisami klasy mogą liczyć od 10 do 30 uczniów. Klasy są koedukacyjne i składają się z uczniów w tym samym wieku. W szkole średniej I stopnia uczniowie, którzy są o co najmniej dwa lata starsi od uczniów w danej klasie, mogą uczęszczać na zajęcia wieczorowe. W szkole podstawowej wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem religii, języków obcych, wychowania fizycznego i wychowania muzycznego) uczy tylko jeden nauczyciel, natomiast w szkole średniej I stopnia lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

d) Programy i treści nauczania

Ramowy program nauczania dla szkół podstawowych i średnich I stopnia, ustalany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, umożliwia szkołom opracowanie własnego planu lekcji i obejmuje podstawę programową oraz komponent programu nauczania, który samodzielnie przygotowują szkoły. Przedmioty nauczania są zgrupowane w siedmiu następujących obszarach programowych: język i komunikacja, matematyka i przedmioty przyrodnicze, ludzie i społeczeństwo, przedmioty humanistyczne i artystyczne, wychowanie fizyczne, technologie oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe. Najważniejszymi przedmiotami są: język rumuński, języki obce, historia Rumunii i wychowanie fizyczne (stanowiące połowę tygodniowego wymiaru zajęć). Metod nauczania nie określa się odgórnie w przepisach, ale istnieją pewne zalecenia dotyczące alternatywnych podręczników, pracy domowej oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie

dydaktycznym.

e) Ocena, promocja i kwalifikacje

Nauczyciele oceniają uczniów przez cały rok szkolny. Uczniowie mający trudności w nauce mogą powtarzać klasę. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie przechodzą automatycznie na następny poziom (bez egzaminów końcowych). Na zakończenie nauki w Gimnaziu uczniowie będą przystępować do państwowych sprawdzianów końcowych, opracowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wyniki tych sprawdzianów wraz z wynikami uzyskanymi w ciągu czterech lat nauki w Gimnaziu będą umożliwiały uczniom wybranie jednej z dwóch rodzajów szkół, w których będą kontynuować naukę na poziomie średnim I stopnia: Liceu lub §coala de Arte §i Meserii. Na zakończenie dwóch lat nauki w tych szkołach, czyli po ukończeniu w nich niższego cyklu kształcenia (co zbiega się w czasie z ukończeniem etapu kształcenia obowiązkowego) nie przeprowadza się egzaminów końcowych.

Absolwenci niższego cyklu Liceu otrzymują świadectwo ukończenia tego etapu, teczkę z dokumentami przydatnymi na dalszych etapach nauki oraz, na życzenie, kopię wykazu ocen uzyskanych w trakcie kształcenia obowiązkowego. Uczniów, którzy ukończyli niższy cykl Liceu przyjmuje się na wyższy cykl Liceu zgodnie z zasadami określanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i ogłaszanymi na początku każdego roku szkolnego poprzedzającego przyjęcia.

Absolwenci niższego cyklu §coala de Arte §i Meserii otrzymują świadectwo ukończenia tego etapu, teczkę z dokumentami przydatnymi na dalszych etapach nauki oraz, na życzenie, kopię wykazu ocen uzyskanych w trakcie kształcenia obowiązkowego. Ponadto, po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych, mogą oni otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowych I stopnia. Warunkiem przyjęcia do szkoły średniej II stopnia jest ukończenie przez absolwentów roku uzupełniającego.
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności