Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Kod kraju: LI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): -

Kształcenie jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat.

a) Etapy

Nauka w placówkach szkolnych obejmuje 4 cykle kształcenia Edukacja przedszkolna - cykl 1

Wiek: 3-5 lat

Szkoła podstawowa

  • cykl 2
  • cykl 3
  • cykl 4

Wiek: 6-7 lat Wiek: 8-9 lat Wiek: 10-11 lat

Szkoła średnia I stopnia

Średnia szkoła ogólnokształcąca I stopnia Średnia szkoła techniczna I stopnia

Wiek: 12-16 lat


b) Kryteria przyjęć

Do placówek przedszkolnych przyjmuje się dzieci, które do 1 września danego roku ukończyły 4 lata. Dzieci przyjmowane do szkoły podstawowej muszą mieć ukończone 6 lat. Przyjęcie do szkoły średniej wymaga pozytywnej opinii wydawanej na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie placówek przedszkolnych i szkół podstawowych uczęszczają obowiązkowo do placówki w swym rejonie, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Na poziomie szkoły średniej nie istnieją ograniczenia dotyczące wyboru szkoły ani formalnych procedur przyjęć.

Kształcenie we wszystkich państwowych placówkach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych i średnich jest bezpłatne.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny w szkole podstawowej i średniej trwa 212 dni, od 15 września do 15 lipca. Szkoły podstawowe są czynne co najmniej przez trzy pełne dni i dwa razy po pół dnia w tygodniu, a szkoły średnie I stopnia są czynne pięć dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 15.00. W szkołach podstawowych i średnich I stopnia prowadzi się tygodniowo 30 lekcji trwających po 50-55 minut. Minimalny roczny wymiar zajęć wynosi 936 godzin dydaktycznych w szkole podstawowej i 900 godzin w szkole średniej I stopnia.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Klasy w szkole podstawowej mogą liczyć maksymalnie 26 uczniów, natomiast minimalna liczba uczniów wynosi zwykle 17. Klasy są na ogół małe, składają się z 17-18 uczniów podzielonych według wieku. Klasy w szkołach podstawowych mają jednego nauczyciela do wszystkich przedmiotów, a w szkołach średnich uczą nauczyciele specjalizujący się w poszczególnych przedmiotach.

W szkołach średnich ogólnokształcących i technicznych minimalna liczba uczniów wynosi zwykle 16, a maksymalna 29.

e) Programy i treści nauczania

Programy nauczania i listy szkolnych podręczników są opracowywane przez doraźnie powoływany komitet i zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego. Nauczyciele samodzielnie wybierają metody nauczania, które muszą być jednak zgodne z formalnymi wymogami programowymi.

Podstawowymi przedmiotami w szkole podstawowej są: trzy języki ojczyste (luksemburski, francuski, niemiecki), matematyka, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, historia, geografia, religia lub etyka i przygotowanie do życia w społeczeństwie, prace ręczne oraz wychowanie muzyczne i fizyczne.

W średnich szkołach ogólnokształcących prowadzi się dwa profile, klasyczny i nowożytny, różniące się przede wszystkim językiem, którego się uczy: oprócz trzech języków ojczystych, w profilu klasycznym uczy się łaciny i języka angielskiego, natomiast w profilu nowożytnym języka angielskiego. W średnich szkołach technicznych realizuje się obowiązkowy trzyletni program kształcenia ogólnego, obejmujący matematykę, języki, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, technikę, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, religię lub etykę i przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz wychowanie fizyczne.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

W trakcie kształcenia obowiązkowego nie przeprowadza się centralnych egzaminów.

Nauczyciele szkół podstawowych prowadzą ocenę ciągłą w poszczególnych grupach przedmiotów i dokonują całościowej sumarycznej oceny (okresowe sprawdziany, głównie pisemne) w szerszych dziedzinach programu nauczania. Uczniowie przechodzą do następnej klasy na podstawie wyników w nauce.

W 1996 r. egzamin wstępny do szkoły średniej I stopnia zastąpiono procedurą selekcji obejmującą ujednolicone sprawdziany i testy psychologiczne; na tej podstawie uczniom i rodzicom wskazuje się rodzaj kształcenia, który powinni wybrać.

W szkole średniej I stopnia nauczyciele przeprowadzają w ciągu semestru trzy sprawdziany z każdego przedmiotu, których wyniki decydują o przejściu do następnego etapu.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności