Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Malta

Maltańska flaga jest podzielona na 2 jednakowe pionowe pasy: biały i czerwony. W górnym narożniku białego pasa, flagę zdobi Krzyż Jerzego w czerwonym obramowaniu
Państwo: Malta
Ludność 2012 (mln): 0,4
Język urzędowy: maltański, angielski
Domena internetowa: .mt
Kod telefoniczny: +356
Kod kraju: MT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 69,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,3


Learn English in Malta !
www.maltalingua.coma) Etapy

Poziom podstawowy

Wiek: 5-11 lat

Poziom średni

Wiek: 11-16 lat


Szkoły podstawowe są koedukacyjne, natomiast w jednym z trzech rodzajów szkół średnich kształci się odrębnie dziewczęta i chłopców.

Kształcenie jest obowiązkowe w wieku od 5 do 16 lat. W sektorze państwowym kształcenie na poziomie średnim prowadzą trzy rodzaje szkół: Junior Lyceums (prowadzące kształcenie ogólne na wyższym poziomie niż w szkołach średnich), secondary schools (szkoły średnie) oraz Boys’/Girls’ Schools (szkoły dla chłopców/dziewcząt prowadzące kształcenie ogólne dla uczniów, którzy nie uzyskują odpowiednich wyników)

b) Kryteria przyjęć

Państwowe szkoły podstawowe istnieją praktycznie w każdym mieście i każdej wsi, natomiast państwowe szkoły średnie funkcjonują na szczeblu regionalnym, a ich uczniowie rekrutują się z szeregu szkół podstawowych. Rodzice mieszkający w danej miejscowości wysyłają swoje dzieci do miejscowej szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do szkoły średniej. Przyjęcie do Junior Lyceum jest uzależnione od dobrego opanowania pięciu przedmiotów. Z pięciu przedmiotów bowiem organizuje się ogólnokrajowe egzaminy wstępne, a warunkiem przyjęcia do Junior Lyceum jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich tych przedmiotów. Uczniowie, którzy nie uzyskali odpowiednich wyników, przechodzą do szkół dla dziewcząt/chłopców. Do szkół średnich przyjmuje się zgodnie z zasadą rejonizacji - rejon szkoły średniej obejmuje grupę położonych w okolicy szkół podstawowych.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny trwa od ostatniego poniedziałku września do końca czerwca. Szkoły są czynne przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dzień nauki w szkole rozpoczyna się ok. godz. 8.30, a kończy o godz. 14.30, z półgodzinną przerwą. W szkołach podstawowych czas trwania lekcji jest różny, a decyzję w tej sprawie podejmuje szkoła na podstawie zaleceń władz centralnych. W szkole średniej wszystkie lekcje trwają 45 minut.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W szkole podstawowej i w pierwszych dwóch latach szkoły średniej klasy mogą liczyć maksymalnie 30 uczniów, a w ostatnich trzech klasach szkoły średniej liczbę uczniów zmniejsza się do 25. Podczas zajęć praktycznych oraz lekcji wychowania i wychowania obywatelskiego klasy liczą 15 uczniów. W pierwszych czterech klasach szkoły podstawowej dzieci dzieli się na klasy według wieku, natomiast w dwóch ostatnich klasach - na podstawie ocen z egzaminów. Na poziomie średnim uczniowie są przydzieleni do określonego typu szkoły. W obrębie danej szkoły, klasy składają się na ogół z uczniów o zróżnicowanym typie uzdolnień, choć w niektórych wypadkach uczniów dzieli się również na grupy na podstawie wybranych przedmiotów. W szkole podstawowej wszystkich przedmiotów uczy wychowawca klasy. Takich przedmiotów, jak wychowanie plastyczne, uczą nauczyciele pracujący dla grupy szkół i prowadzący zajęcia na zasadzie rotacji. W szkole średniej lekcje prowadzą nauczyciele przedmiotu, z wyjątkiem szkół dla dziewcząt/chłopców, w których wychowawcy klas uczą głównych przedmiotów.

e) Programy i treści nauczania

Na Malcie obowiązuje ogólnokrajowe minimum programowe. Minimum programowe obejmuje trzy poziomy edukacji: edukację przedszkolną oraz kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. W ramach tego minimum, każda szkoła może opracowywać własne programy nauczania, zgodne ze swymi potrzebami. Wszystkie przedmioty w szkole podstawowej są obowiązkowe i jednakowe dla wszystkich uczniów. Są to: język maltański, język angielski, matematyka, religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie i wychowanie obywatelskie, wychowanie plastyczne i wychowanie fizyczne. W szkole średniej zestaw obowiązkowych przedmiotów podstawowych obejmuje: język maltański, język angielski, matematykę, przedmioty ścisłe/fizykę, religię, wychowanie fizyczne, geografię, historię, wychowanie plastyczne, wychowanie i wychowanie obywatelskie, podstawy informatyki i nowożytny język obcy. Uczniowie wybierają również jeden spośród następujących przedmiotów obowiązkowych: rysunek techniczny, zajęcia praktyczno-techniczne, zajęcia z gospodarstwa domowego i haft. Po dwóch latach w Junior Liceum lub trzech latach w szkole średniej uczniowie wybierają kolejny przedmiot/kolejne dwa przedmioty. Przez cały okres kształcenia obowiązkowego przedmiotem obowiązkowym jest język angielski. Podręczniki wybiera doradca pedagogiczny w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Wszyscy uczniowie otrzymują podręczniki bezpłatnie na początku roku szkolnego i zwracają je po zakończeniu roku. Nauczyciele dobierają metody nauczania zależnie od uzdolnień uczniów i treści przedmiotów.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej nie prowadzi się formalnej oceny. Formalna ocena uczniów rozpoczyna się w czwartej klasie. Ocena jest prowadzona przez nauczycieli przez cały rok w formie oceny formatywnej oraz egzaminu w połowie roku i na zakończenie roku. Przez cały okres kształcenia w szkole średniej I stopnia organizuje się dwie sesje egzaminacyjne rocznie - egzamin półroczny mniej więcej w lutym i egzamin roczny na zakończenie roku szkolnego. Egzaminy półroczne organizują same szkoły, natomiast egzaminy roczne przeprowadzają w całym kraju władze centralne. Oprócz tych egzaminów, nauczyciele oceniają osiągnięcia uczniów w nauce za pomocą różnych metod oceny formatywnej. Na zakończenie kształcenia obowiązkowego uczniowie przystępują do egzaminu pozwalającego uzyskać świadectwo Secondary Education Certificate, w przypadku egzaminu przeprowadzanego przez University of Malta, i/lub świadectwo General Certificate of Education, na poziomie podstawowym, w przypadku egzaminu przeprowadzanego przez brytyjskie komisje egzaminacyjne. Uczniowie otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły średniej (Secondary school leaving certificate), które wydaje się na podstawie wyników egzaminu na zakończenie ostatniej klasy i oceny ciągłej.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności