Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

a) Etapy

Pohiharidus (kształcenie na poziomie podstawowym i średnim I stopnia)

Wiek: 7-15/16 (17) lat

Kształcenie jest obowiązkowe do czasu ukończenia Pohiharidus (szkoły podstawowej i średniej I stopnia) lub do osiągnięcia wieku 17 lat. Dzieci rozpoczynają edukacją szkolną w wieku 7 lat i kontynuują naukę - w ramach jednolitej struktury (szkoła podstawowa i gimnazjum) - do 15/16 roku życia. Uczniowie, którzy nie ukończą edukacji obowiązkowej mają obowiązek kontynuowania nauki dopóki nie osiągną 17 lat.

b) Kryteria przyjęć

Naukę w szkole rozpoczynają obowiązkowo dzieci, które osiągnęły wiek 7 lat przed 1 października danego roku. Samorządy lokalne są zobowiązane zagwarantować miejsce w szkole każdemu dziecku. Szkoły muszą zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci w swoim rejonie. Rodzice mogą zapisać swoje dziecko do dowolnej szkoły, jeśli jest w niej miejsce. Kształcenie obowiązkowe w szkołach państwowych i prowadzonych przez władze lokalne jest bezpłatne.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny musi obejmować co najmniej 175 dni nauki (35 tygodni) i rozpoczyna się 1 września. Tygodniowy wymiar zajęć zależy od klasy i wynosi 20 lekcji trwających 45 minut w pierwszej klasie i 34 lekcje w ostatniej klasie. Nauka trwa pięć dni w tygodniu.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku 2010/11 na 1 nauczyciela przypadało 10,1 ucznia. Średnia liczebność klasy wynosiła 18,3 ucznia. Zgodnie z przepisami klasy szkoły obowiązkowej mogą liczyć maksymalnie 24 uczniów. Organ prowadzący szkołę na prośbę dyrektora i w porozumieniu z radą szkoły może zwiększyć lub zmniejszyć ten limit (klasy nie mogą jednak przekraczać 26 osób) Klasy są koedukacyjne i składają się z uczniów w tym samym wieku. W klasach I-VI większości przedmiotów uczy jeden nauczyciel (zależnie od potrzeb szkoły i przygotowania nauczyciela), a w klasach VII-XII lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

e) Programy i treści nauczania

Każda szkoła opracowuje własny program nauczania, opierając się na ogólnokrajowej podstawie programowej, która zawiera m.in. listę przedmiotów obowiązkowych (takich samych dla wszystkich uczniów). Nauczyciele mają swobodę w doborze metod nauczania i podręczników.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Nauczyciele oceniają uczniów przez cały rok szkolny (na podstawie prac pisemnych i odpowiedzi ustnych oraz prac praktycznych). Oceny wystawia się na zakończenie pełnej sesji zajęć szkolnych lub jej części (pod koniec lub w jednej czwartej semestru) oraz na zakończenie roku szkolnego. Zasadniczo uczniowie przechodzą do następnej klasy, jeżeli otrzymali oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i żadna z tych ocen nie jest „niedostateczna”. Przepisy zezwalają jednak również na promocję - za zgodą nauczyciela - tych uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny „niedostateczne”. Uczniowie mający trudności w nauce mogą powtarzać klasę. Warunkiem ukończenia kształcenia obowiązkowego jest zdanie trzech końcowych, centralnie przygotowywanych egzaminów wewnętrznych (ocenianych przez nauczycieli), po których uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły (Pohikooli loputunnistus).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności