Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Dania

Duńska flaga jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem
Państwo: Dania
Ludność 2012 (mln): 5,6
Język urzędowy: duński
Domena internetowa: .dk
Kod telefoniczny: +45
Kod kraju: DK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 188,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 25,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 68,3

a) Etapy

B0rnehaveklasse (obowiązkowa klasa zerowa)

6-7 lat

Folkeskole (Szkoła podstawowa i średnia I stopnia )

Wiek: 7-16/17 lat

Od sierpnia 2009, uczęszczanie do klasy zerowej stało się obowiązkowe dla wszystkich uczniów i w związku z tym okres nauki obowiązkowej wynosi obecnie 10 lat, najczęściej dla dzieci w wieku od 6-go do 16-go roku życia. Większość Folkeskole oferuje także nieobowiązkowy 11 -ty rok (X klasa).


Obowiązkowe jest kształcenie, a nie szkoła jako taka. W związku z tym nauczanie nie musi mieć miejsca w placówkach publicznych, ale może odbywać się zarówno w szkołach prywatnych, jak i w domu - tak długo, jak program nauczania jest zgodny z wymaganiami w szkołach publicznych.


b) Kryteria przyjęć

Dzieci rozpoczynają kształcenie obowiązkowe w sierpniu tego roku kalendarzowego, w którym przypadają ich szóste urodziny. Rodzice mogą wybrać dowolną szkołę na terenie swojej gminy. Kształcenie w Folkeskole jest bezpłatne, a szkoły prywatne pobierają czesne w różnej wysokości.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny rozpoczyna się w sierpniu i kończy w czerwcu. Szkoły są czynne pięć dni w tygodniu. Lekcja trwa na ogół 45 minut, ale gminy mogą zmienić czas jej trwania. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 600 godzin (w klasie zerowej oraz klasach I i II), 660 godzin (w klasach III-IX) i 840 godzin w X klasie Folkeskole. Władze lokalne decydują o liczbie lekcji w Folkeskole opierając się o wytyczne ustanowione przez Ministerstwo Edukacji.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Klasy mogą liczyć maksymalnie 28 uczniów. W roku szkolnym 2008/09, średnia liczba uczniów w klasie w Folkeskole wynosiła 20.1

Uczniów dzieli się na klasy według wieku. We wszystkich klasach Folkeskole lekcje prowadzą nauczyciele przedmiotu.

e) Programy i treści nauczania

Ministerstwo Edukacji określa ogólne cele programów nauczania oraz dodatkowe wytyczne do ich realizacji. Program nauczania składa się z trzech następujących bloków przedmiotowych: przedmioty humanistyczne, przedmioty praktyczne/artystyczne oraz nauki ścisłe. Przedmioty humanistyczne obejmują: język duński (we wszystkich klasach), język angielski (w klasach III-IX) religię chrześcijańską (we wszystkich klasach z wyjątkiem klasy, w której uczniowie przygotowują się do bierzmowania), historię (w klasach III-IX), wiedzę o społeczeństwie (w klasach VIII i IX). Blok przedmiotów praktycznych/artystycznych tworzą: wychowanie fizyczne (we wszystkich klasach), wychowanie muzyczne (w klasach I-VI), wychowanie plastyczne (w klasach I-V), projektowanie tkanin, obróbka drewna/metalu i zajęcia z gospodarstwa domowego (w klasach IV-VII - w jednej lub kilku klasach). Z kolei blok nauk ścisłych składa się z matematyki (we wszystkich klasach), nauki i techniki (w klasach I-VI), geografii (w klasach VII-IX), biologii (w klasach VII-IX) oraz fizyki/chemii (w klasach VII-IX). Nauka drugiego języka obcego jest obowiązkowa w klasach VII-IX. Szkoły są zobowiązane oferować naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, ale mogą także umożliwić uczniom wybór między niemieckim a francuskim. Począwszy od wieku 13 lat, uczniowie mają do wyboru szereg przedmiotów fakultatywnych. W grupach o różnym poziomie zdolności nauczyciele muszą dostosować kształcenie do indywidualnych potrzeb wszystkich uczniów. W związku z tym prowadzi się nauczanie zindywidualizowane, które jest podstawową regułą w kształceniu na poziomie szkoły podstawowej i średniej I stopnia. W Folkeskole nie istnieje lista zalecanych podręczników.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

W IX klasie uczniowie obowiązkowo przystępują do egzaminów końcowych z siedmiu przedmiotów. Pięć z nich jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów: pisemny i ustny egzamin z języka duńskiego, pisemny egzamin z matematyki i ustne egzaminy z języka angielskiego i fizyki/chemii. Ponadto uczniowie muszą zdawać egzaminy z dwóch dodatkowych przedmiotów wyznaczonych drogą losowania. Pierwszy z nich musi być jednym z przedmiotów humanistycznych, w skład których wchodzą język angielski, drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie i religia chrześcijańska. Drugi przedmiot losowany jest spośród nauk przyrodniczych, w skład których wchodzą geografia i biologia. Ministerstwo Edukacji przygotowuje egzaminy pisemne podczas gdy nauczyciele przeprowadzają egzaminy ustne.

Przez cały okres kształcenia w folkeskole prowadzi się ocenę ciągłą, a promocja do następnej klasy odbywa się automatycznie. W klasach I-VII rodzicom przekazuje się co najmniej dwa razy w roku ogólne informacje (bez ocen) o postępach uczniów w nauce poszczególnych przedmiotów. Od roku szkolnego 2006/07 szkoły mają obowiązek wprowadzać indywidualne plany kształcenia uczniów (elevplaner) dla wszystkich poziomów nauczania. Celem jest wzmocnienie systemu oceny ciągłej i poprawa wyników nauki każdego z uczniów. W ramach tego projektu uczniowie (i ich rodzice) otrzymują regularnie podsumowanie pisemne opisujące w szerokim zakresie wyniki ucznia i obszary nauki, które ten musi nadrobić. Od VIII klasy z tych przedmiotów, z których można zdawać egzamin na zakończenie nauki w szkole, wystawia się oceny. Wszyscy uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły z wymienionymi wszystkimi przedmiotami, z ocenami za pracę w ciągu roku oraz wynikami egzaminów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności