Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Kod kraju: IE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,3
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 26,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 88,0

a) Etapy


Szkoła podstawowa

Wiek: 6-12 lat

Szkoła średnia (pierwszy cykl - junior cycle)

Szkoły ogólnokształcące i zawodowe różnego typu:

Community school/Comprehensive school/Vocational school/Voluntary secondary
school

Wiek: 12-16 lat


Kształcenie jest obowiązkowe w wieku od 6 do 16 lat.

b) Kryteria przyjęć

Przyjmuje się dzieci w wieku od 4 lat (chociaż kształcenie obowiązkowe rozpoczyna się dopiero w wieku 6 lat). Po ukończeniu szkoły podstawowej (w wieku 12 lat) uczniowie rozpoczynają naukę w pierwszym cyklu (junior cycle) szkoły średniej. Rodzice mogą wybrać szkołę. Kształcenie jest bezpłatne we wszystkich szkołach z wyjątkiem szkół finansowanych ze środków prywatnych.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny obejmuje 183 dni (od września do końca czerwca) w szkołach podstawowych i 179 dni (od września do końca maja) w szkołach średnich. Szkoły są czynne pięć dni w tygodniu. Minimalny
roczny wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi 915 godzin. Nie określa się obowiązkowej liczby lekcji. W szkole podstawowej lekcje trwają na ogół 30 minut; szkoły stosują się do ogólnych wytycznych dotyczących czasu przeznaczanego tygodniowo na poszczególne elementy programu nauczania. W szkole średniej lekcje trwają na ogół 35-45 minut, a tygodniowy wymiar zajęć wynosi od 35 do 42 lekcji.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

W roku szkolnym 2002/03 łączna maksymalna liczba uczniów w klasie szkoły podstawowej, określana na podstawie planu zatrudnienia kadry, została zmniejszona do 29. Uczniów szkół podstawowych dzieli się na ogół na klasy według wieku, ale w mniejszych szkołach istnieją również zróżnicowane wiekowo klasy. W szkole podstawowej lekcje wszystkich przedmiotów prowadzi zwykle jeden nauczyciel, natomiast w szkole średniej uczą nauczyciele przedmiotu.

e) Programy i treści nauczania

Program nauczania dla szkoły podstawowej z 1999 roku obejmuje siedem następujących dziedzin: 1) język (irlandzki, angielski), 2) matematyka, 3) wiedza o społeczeństwie, przyrodzie i środowisku
(historia, geografia, przedmioty przyrodnicze, 4) wychowanie artystyczne (wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne i dramat), 5) wychowanie fizyczne, 6) wychowanie i edukacja zdrowotna oraz 7) religia. Jest to zintegrowany program nauczania, w którym nacisk kładzie się na aktywny udział dziecka w nauce.

Pierwszy cykl kształcenia w szkole średniej, trwający trzy lata i prowadzący do Junior Certificate, zapewnia uczniom zrównoważone wykształcenie ogólne. Obowiązkowa nauka w szkole kończy się w
wieku 16 lat. Podstawa programowa dla pierwszego cyklu nauki we wszystkich szkołach średnich obejmuje język irlandzki, język angielski, matematykę, wychowanie obywatelskie z wiedzą o
społeczeństwie i polityce oraz wychowanie i edukację zdrowotną. Program nauczania powinien również obejmować wychowanie fizyczne. W programie nauczania pierwszego cyklu znajduje się
dwadzieścia sześć zatwierdzonych przedmiotów, z których szkoły wybierają określony zestaw dla swych uczniów.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Na zakończenie nauki w szkole podstawowej nie przeprowadza się formalnej oceny. Nauczyciele stosują jednak w swej codziennej pracy dydaktycznej szereg różnych metod oceny, m.in. sprawdziany
na zakończenie roku. Promocja do następnej klasy odbywa się na ogół automatycznie, a uczniowie powtarzają klasę jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zakończenie nauki w trzyletnim niższym cyklu szkoły średniej uczniowie przystępują do egzaminu centralnego kończącego się wydaniem
Junior Certificate, który jest przeprowadzany i oceniany przez instytucje zewnętrzne.
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności