Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Hiszpania

Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na 3 poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony
Państwo: Hiszpania
Ludność 2012 (mln): 47,2
Język urzędowy: hiszpański
Domena internetowa: .es
Kod telefoniczny: +34
Kod kraju: ES
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 70,0
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 61,2

Szkoły mogą być własnością publiczną lub prywatną - w drugim przypadku dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Szkoły finansowane przez państwo zapewniają za darmo drugi cykl edukacji przedszkolnej (3-6 lat) i kształcenie obowiązkowe. Szkoły prywatne mogą być finansowo niezależne lub zależne od rządu (centros concertados) i mogą oferować kształcenie na dowolnym szczeblu. Finansowanie szkół prywatnych wspieranych przez państwo odbywa się na drodze porozumień oświatowych ustalanych wspólnie z administracją oświatową danej Wspólnoty Autonomicznej. Szkoły mogą podpisać te porozumienia pod warunkiem, że spełnione zostały wymagania ustalone w ustawodawstwie oświatowym.

Podczas roku szkolnego 2008/09 do szkół publicznych uczęszczało: 67,3% uczniów w szkołach ogólnodostępnych, 91,3% uczniów w szkołach typu ensenanzas de regimen especial1, oraz 89,2% studentów szkół wyższych.

W Hiszpanii obowiązuje zdecentralizowany model administracji oświatowej, według którego odpowiedzialność za oświatę jest podzielona między Państwo, Wspólnoty Autonomiczne, administrację lokalną i szkoły. Obowiązki związane z każdym z poziomów administracyjnych są podane w tabeli poniżej:

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W EDUKACJI SZKOLNEJ

Rząd Centralny

Ogólna organizacja systemu oświaty, podstawowe wymagania dla szkół, podstawa programowa, międzynarodowa współpraca w edukacji, polityka wspierania i koordynacji badań. Rząd przygotowuje również ogólne plany kształcenia i regulacje dla kwalifikacji zawodowych i akademickich, podstawy programowe gwarantujące prawo i obowiązek sprawnego posługiwania się językiem hiszpańskim (niepozostające w sprzeczności z kompetencją Wspólnot Autonomicznych dotyczącą ustalania regulacji gwarantujących obywatelom prawo do używania i znajomości własnych języków), Alta Inspección (wysoki rangą urząd nadzorczy - jego obowiązkiem jest monitorowanie spełniania podstawowych wymagań kształcenia ustalonych przez Państwo dla terytorium całego kraju), ogólnopaństwowe oceny diagnostyczne, polityka finansowego wsparcia dla nauki, status właściciela szkół publicznych za granicą i administrowanie nimi, ustanawianie podstawy prawnej dla zagranicznych szkół w Hiszpanii, statystyki oświatowe na potrzeby Państwa itp.

Wspólnoty Autonomiczne

Odpowiedzialność administracyjna w obrębie ich terytoriów; tworzenie, autoryzacja i zarządzanie szkołami; rozwijanie państwowych regulacji dotyczących programów nauczania i regulacja poziomów, gałęzi, ocen i specjalizacji; poradnictwo i wsparcie dla uczniów; zarządzanie kadrą; inspekcja kształcenia; nadzór nad podręcznikami i innymi materiałami dydaktycznymi; ocena diagnostyczna w szkołach na terytorium Wspólnoty; usprawnianie wymiany informacji i promocja dobrych praktyk w zakresie kształcenia i zarządzania; dostarczanie Państwu potrzebnych danych w celu tworzenia krajowych i międzynarodowych statystyk oświatowych; publikowanie danych i wskaźników pomocnych dla wspierania przejrzystości, dobrego zarządzania i badań edukacyjnych; negocjacja i przyznawanie wsparcia finansowego szkołom prywatnym; przyznawanie stypendiów i wsparcia finansowego; ustalanie składu i funkcji Autonomicznej Społecznej Rady Szkolnej itp.

Administracja

Lokalna

Przeznaczanie działek pod budowę szkół publicznych; utrzymywanie i renowacja przedszkoli, szkół podstawowych i specjalnych; planowanie zajęć ponadprogramowych i uzupełniających, monitorowanie kształcenia obowiązkowego; tworzenie Rad Szkoły w obrębie gminy, reprezentacji na zebraniach Autonomicznych Społecznych Rad Szkolnych, Radach Szkół itp.

Szkoły

Szkoły są autonomiczne w sprawach organizacyjnych, edukacyjnych i finansowych w ramach ustalonych przez obecne regulacje prawne, co ma na celu osiąganie sprawniejszej dystrybucji przypisanych środków jak i dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb poszczególnych uczniów i do specyfiki środowiska szkolnego.

Uniwersytety są autonomiczne w zakresie ogólnego zarządzania, jak i spraw akademickich, finansowych i kadrowych, włączając nabór, rekrutację i awans kadry akademickiej. Do ich kompetencji należy także tworzenie instytucji edukacyjnych i struktur zamiejscowych, ustalanie procedur rekrutacyjnych dla kandydatów na studia, tworzenie fundacji i innych organów dla osiągania swoich celów, współpraca z innymi podmiotami w zakresie mobilności kadry, jak również projektowanie i wprowadzanie programów nauczania uważanych za najatrakcyjniejsze i najbardziej odpowiadające ich ofercie edukacyjnej i środkom, którymi dysponują.

1 kształcenie artystyczne, kształcenie w zakresie języków lub kształcenie prowadzące do dyplomów Tecnico Deportivo'. Kształcenie artystyczne obejmuje muzykę, taniec, sztuki dramatyczne, konserwację dóbr kultury, sztuki plastyczne i projektowanie.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności