Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Kod kraju: LV
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 79,9

a) Rodzaje uczelni i programów

Na Łotwie istnieją zarówno uczelnie uniwersyteckie, jak i uczelnie zawodowe (augstskola/universitate/akademija/koledźa).

Uczelnie zawodowe prowadzą studia zawodowe, natomiast uniwersytety prowadzą zarówno studia o charakterze akademickim, jak i studia zawodowe.

Studia akademickie prowadzące do tytułu zawodowego licencjata/inżyniera trwają 3 lub 4 lata, studia magisterskie - od roku do 2 lat, a studia doktoranckie, obejmujące zajęcia o charakterze naukowym - 3 lub 4 lata.

Studia zawodowe są podzielone na studia zawodowe I poziomu (prowadzone w kolegiach) i studia zawodowe II poziomu. Studia zawodowe I poziomu umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie IV i mają przede wszystkim na celu przygotowanie specjalistów dla rynku pracy. Studia w kolegiach trwają 2 lub 3 lata.

Studia zawodowe II poziomu prowadzą do uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie V (najwyższych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, które stwarzają możliwość prowadzenia badań w danej dziedzinie). Studia te trwają co najmniej 4 lata.

b) Warunki wstępu

Podjęcie studiów we wszystkich uczelniach wymaga posiadania świadectwa ukończenia szkoły średniej II stopnia. Od 2004 r. wszystkie uczelnie mają obowiązek przyjmować na studia na podstawie wyników egzaminów centralnych, zdawanych na zakończenie nauki w szkole średniej II stopnia.

Uczelnie mogą jednak nadal przeprowadzać jeden lub kilka dodatkowych egzaminów wstępnych lub

sprawdzianów zdolności, bądź konkurs, w którym kładzie się nacisk na przedmioty związane z wybranym kierunkiem studiów. Poziom wiedzy i umiejętności, jakiego wymaga się na egzaminach wstępnych, odpowiada standardom kształcenia w szkole średniej II stopnia. W uczelniach państwowych liczbę miejsc finansowanych z budżetu państwa ustalają władze centralne. W przypadku miejsc, które nie są finansowane z budżetu państwa, czesne płacą sami studenci lub inne podmioty prawne, bądź osoby fizyczne. Studenci mogą uzyskać pożyczkę na pokrycie czesnego.

c) Kwalifikacje

Po ukończeniu akredytowanego przez władze państwowe programu studiów można uzyskać:

  1. następujące kwalifikacje akademickie:

  1. licencjat/inżynier (tytuł akademicki),

  2. magister (tytuł akademicki),

  3. doktor (tytuł naukowy);

  1. kwalifikacje zawodowe IV i V poziomu oraz następujące tytuły zawodowe:

  1. licencjat/inżynier,

  2. magister.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności