Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Hiszpania

Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na 3 poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony
Państwo: Hiszpania
Ludność 2012 (mln): 47,2
Język urzędowy: hiszpański
Domena internetowa: .es
Kod telefoniczny: +34
Kod kraju: ES
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 70,0
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 61,2

a) Rodzaje uczelni

W hiszpańskim systemie edukacji na szkolnictwo wyższe składają się następujące formy studiów: kształcenie uniwersyteckie (ensenanzas universitarias), szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym (Ciclos Formativos de grado superior), kształcenie artystyczne na poziomie zaawansowanym (Ensenanzas Artfsticas Superiores), kształcenie z zakresu sztuk plastycznych i projektowania na poziomie zaawansowanym (Ensenanzas Profesionales de Artes Plasticas y Diseno de grado superior) i kształcenie sportowe na poziomie zaawansowanym (Ensenanzas Deportivas de grado superior).

Proces adaptacji hiszpańskiego systemu uniwersyteckiego do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area - EHEA) wymagał ustanowienia nowych ram prawnych. Ramy te określają nową strukturę kształcenia uniwersyteckiego, z podziałem na trzy etapy: studia licencjackie lub ich ekwiwalent, obejmujące co najmniej 240 punktów ECTS, studia magisterskie, obejmujące 60 - 120 punktów ECTS i studia doktoranckie.

Nowa struktura studiów uniwersyteckich musi być w pełni wprowadzona do roku akademickiego 2010/11. Po tej dacie uniwersytety nie będą mogły oferować nowych miejsc dla pierwszego roku w ramach poprzednich stopni: Diplomado, Licenciado, Architekt Techniczny, Architekt, Inżynier Techniczny i Inżynier.

Kształcenie uniwersyteckie (ISCED 5A) jest zapewnione przez wydziały uniwersyteckie, escuelas tecnicas superiores (wyższe szkoły techniczne), escuelas politecnicas superiores (politechniki) i escuelas universitarias (kolegia oferujące tylko studia na poziomie I stopnia). Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym (ISCED 5B) oferowane jest przez te same placówki, co ESO i Bachillerato, w centros de referencia national (państwowych szkołach pilotażowych) lub w centros integrados de formación profesional (zintegrowanych ośrodkach kształcenia zawodowego).

Kształcenie artystyczne na poziomie zaawansowanym (ISCED 5A) prowadzone jest przez instytucje publiczne zwane conservatorios superiores (akademie muzyczne) w przypadku kształcenia z zakresu muzyki i tańca na poziomie zaawansowanym oraz przez escuelas superiores (szkoły wyższe) w zakresie sztuk dramatycznych, konserwacji dóbr kultury, sztuk plastycznych i projektowania.

Kształcenie w zakresie sztuk plastycznych i projektowania (ISCED 5B) odbywa się w publicznych szkołach artystycznych.

Z kolei kształcenie sportowe na poziomie zaawansowanym (ISCED 5B) prowadzone jest w publicznych lub prywatnych ośrodkach szkolenia autoryzowanych przez właściwy organ władzy oświatowej, a także przez placówki oświatowe działające w ramach wojskowego systemu kształcenia.

b) Warunki wstępu

Dostęp do kształcenia uniwersyteckiego mają uczniowie posiadający świadectwo Bachiller, którzy zdali Prueba de Acceso a la Universidad, PAU (egzamin wstępny na uniwersytet); uczniowie posiadający świadectwo Tecnico Superior w dowolnej specjalizacji szkolenia zawodowego na poziomie zaawansowanym (tylko dla kierunków studiów związanych z ich świadectwem); dorośli powyżej 25 i 45 lat mogą rozpocząć naukę na uniwersytecie nie posiadając dyplomu, jeśli zdadzą specjalny egzamin wstępny. Dorośli w wieku powyżej 40 lat mogą podjąć naukę na uniwersytecie bez potrzeby zdawania egzaminu wstępnego o ile udowodnią doświadczenie zawodowe w danym obszarze. W przypadku niektórych kierunków studiów (sztuki piękne, tłumaczenia, nauki z zakresu aktywności fizycznej i sportów, jak również niektóre kierunki studiów na poziomie II stopnia) należy zdać dodatkowy test predyspozycji.

Kandydaci na studia na kierunkach sztuki plastyczne lub kształcenie sportowe muszą posiadać świadectwo Bachiller, a także zdać specjalne egzaminy. Uczniowie, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji mogą także rozpocząć kształcenie z zakresu sztuk plastycznych i projektowania na poziomie zaawansowanym, o ile mają ukończone 18 lat, posiadają dyplom technika związany z kierunkiem studiów, na które chcą się zapisać i zdali egzaminy wstępne. Kandydaci powyżej 19 roku życia mogą także uzyskać wstęp na studia pod warunkiem zdania testu sprawdzającego zarówno dojrzałość wedle założeń Baccalaureate, jak i predyspozycje konieczne dla pomyślnego ukończenia danych studiów.

Aby rozpocząć naukę w ramach kształcenia sportowego na poziomie zaawansowanym, trzeba przedstawić świadectwo Bachiller lub jego ekwiwalent i świadectwo Tecnico Deportivo w zakresie danej specjalizacji lub dziedzinie sportu. Jeśli kandydat nie posiada wymaganego świadectwa, drogą wstępu jest zdanie specjalnego testu lub potwierdzenie osiągnięć sportowych. Możliwe jest także podjęcie tych studiów bez spełniania wymagań wstępnych, o ile kandydat zda egzamin dojrzałości w zakresie założeń Bachillerato i ma ukończone 19 lat w chwili zdawania egzaminu.

Istnieją dwie drogi rekrutacji do kształcenia zawodowego na poziomie zaawansowanym: wstęp bezpośredni dla kandydatów posiadających świadectwo Bachiller i wstęp poprzez egzamin dla kandydatów nie spełniających wymogów akademickich pod warunkiem, że mają ukończone 19 lat, lub też mają ukończone 18 lat i posiadają dyplom technika w danym obszarze zawodowym.

c) Kwalifikacje

Studia licencjackie prowadzą do otrzymania tytułu licencjata, magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Otrzymanie stopnia doktorskiego jest zwieńczeniem okresu kształcenia i badań naukowych zwanego studiami doktoranckimi. Uniwersytety hiszpańskie mogą przyznawać suplementy do dyplomu uzyskania dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia uniwersyteckiego.

Studenci, którzy pomyślnie ukończyli kształcenie zawodowe w zakresie sztuk plastycznych i projektowania na poziomie zaawansowanym otrzymują tytuł Tecnico Superior w danym obszarze. Tytuł ten zapewnia wstęp na studia z zakresu sztuk plastycznych, projektowania i konserwacji dóbr kultury, jak i na część innych kierunków studiów.

Studenci, którzy otrzymali wykształcenie wyższe w zakresie muzyki i tańca, sztuk dramatycznych, konserwacji dóbr kultury, ceramiki, projektowania i artystycznej obróbki szkła nagradzani są dyplomem Titulo Superior w swojej specjalności. Dyplomy te są równoważne w każdym stopniu z uniwersyteckim tytułem licencjata.

Pomyślne ukończenie kształcenia sportowego na poziomie zaawansowanym nagradzane jest dyplomem Tecnico Deportivo Superior w danej specjalizacji. Dyplom ten upoważnia do wstępu na niektóre kierunki studiów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności