Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

a) Rodzaje uczelni

Istnieją dwa rodzaje uczelni: uniwersytety, prowadzące studia akademickie, i wyższe szkoły zawodowe, prowadzące studia zawodowe (rakenduskorgharidus). Studia zawodowe mogą być również prowadzone przez uniwersytety oraz placówki kształcenia zawodowego działające na podbudowie szkoły średniej (szkoły policealne).

b) Warunki wstępu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskane w Estonii lub równoważnego świadectwa zagranicznego. Warunki i procedury przyjęć określają poszczególne uczelnie.

Liczbę miejsc na studiach finansowanych z budżetu państwa w uczelniach państwowych, gminnych i prywatnych ustala się w wyniku uzgodnień z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Każda uczelnia ma prawo oferować pewną liczbę dodatkowych miejsc, ale studenci przyjęci na te dodatkowe miejsca są zobowiązani do płacenia czesnego.

c) Kwalifikacje

W roku akademickim 2002/03 Estonia przyjęła dwustopniowy system studiów (licencjackie i magisterskie). W roku akademickim 2010/11 w obydwu cyklach kształcenia studiowało 66 185 studentów, którzy stanowili 95,8% osób studiujących.

Po ukończeniu studiów uniwersyteckich, tj. bakalaureuseope (od 3 do 4 lat), magistriope (od roku do 2 lat), integreeritud bakaqlaureuse-ja magistriope (6 lat) i doktoriope (od 3 do 4 lat) absolwenci otrzymują dyplomy (diplom) potwierdzające ukończenie odpowiednich studiów lub przyznające tytuł zawodowy/stopień naukowy oraz suplement do dyplomu (akadeemiline oiend) w języku estońskim i angielskim. Absolwenci bakalaureuseope otrzymują suplement w języku angielskim jedynie na życzenie.


Absolwentom wyższych studiów zawodowych (rakenduskorgharidusope) (trwających od 3 do 4 lat) wydaje się dyplom (diplom) oraz suplement do dyplomu (akadeemiline oiend) w języku estońskim i angielskim. Studia zawodowe, w zależności od kierunku kształcenia oraz typu instytucji mogą trwać 3­4 lata lub na kierunku pielęgniarstwo 3,5 + 1 rok. Studenci, których językiem ojczystym jest inny język niż estoński mogą skorzystać z kursów językowych i wydłużyć czas trwania nauki o pół roku do roku.

Absolwentom wyższych studiów zawodowych (rakenduskorgharidusope) (trwających od 3 do 4,5 lat) wydaje się dyplom (diplom) oraz suplement do dyplomu (akadeemiline oiend) w języku estońskim i angielskim.

Absolwenci studiów zawodowych prowadzonych przez uniwersytety i placówki kształcenia zawodowego mogą kontynuować studia w programach magisterskich trwających 1 -2 lat. Rząd przyznaje poszczególnym instytucjom prawo do prowadzenia studiów magisterskich. Po otrzymaniu dyplomu absolwenci 3-4 letnich studiów zawodowych mogą podjąć bezpośrednio studia magisterskie na uniwersytecie. W przypadku niektórych innych instytucji (wyższe szkoły zawodowe) kandydaci na studia magisterskie muszą posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności