Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

Obowiązująca Ustawa o Szkolnictwie Wyższym została przyjęta w grudniu 2005, zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, który wprowadził trzy stopniową strukturę studiów (studia: licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Nowa, kilku stopniowa struktura umożliwia kształcenie na poziomie licencjata, które trwa 6-8 semestrów (ISCED 5A, 180-240 punktów ECTS), oraz późniejsze kształcenie na poziomie magistra (ISCED 5A, 60-120 punktów ECTS) przez kolejne 2-4 semestry. Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień w ramach szkolnictwa wyższego (ISCED 6). Poza studiami trzy­stopniowymi, wyróżnia się kierunki studiów, na których kształcenie nie zostało podzielone i składa się z jednego długiego cyklu (10-12 semestrów, 300-360 punktów ECTS, ISCED 5A), np. studia prawnicze czy medyczne.

a)             Struktura

Wg przepisów prawa, na Węgrzech placówki szkolnictwa wyższego mogą być państwowe lub prowadzone przez osoby prawne. Prywatne placówki szkolnictwa wyższego mogą wystąpić o oficjalne uznanie ze strony państwa. Występują dwa rodzaje placówek szkolnictwa wyższego: instytucje nie- uniwersyteckie/kolegia (foiskola) i uniwersytety (egyetem). Wcześniej, kolegia przyznawały stopnie kolegialne, podczas gdy uniwersytety przyznawały stopnie kolegialne i uniwersyteckie. Obecnie oba typy placówek mogą prowadzić studia na wszystkich trzech stopniach, jednak, określana jako uniwersytet placówka, musi oferować przynajmniej dwa kierunki na poziomie studiów magisterskich i przynajmniej 1 kierunek na studiach doktoranckich.

2-letnie zaawansowane programy kształcenia zawodowego (felsofoku szakkepzes, ISCED 5B, 120 punktów ECTS) mogą być prowadzone przez instytucje szkolnictwa wyższego i szkoły średnie II stopnia, podczas gdy zawodowe studia wyższe (szakiranyu tovabbkepzes na poziomie ISCED 5A) są prowadzone przez instytucje szkolnictwa wyższego dla osób będących już absolwentami uczelni.

b)             Warunki wstępu

Warunkiem przyjęcia na studia wyższe jest pomyślne zdanie egzaminu kończącego kształcenie na poziomie szkoły średniej (erettsegi, vizsga), który pełni rolę egzaminu wstępnego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym).

Placówki szkolnictwa wyższego decydują o przyjęciu kandydata na podstawie ocen uzyskanych na wyżej wymienionym egzaminie oraz semestralnych i końcowych ocen uzyskanych w toku nauki w szkole średniej. Władze wydziałów oferujących niektóre kierunki studiów wyższych mogą określać szczególne wymagania rekrutacyjne, wytyczane przez placówki lub grupy placówek, które różnią się od siebie w zależności od specjalności studiów. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie jest posiadanie tytułu licencjata, podczas gdy o przyjęcie na studia doktoranckie (doktori kepzes) mogą się ubiegać kandydaci z tytułem magistra.

Instytucje szkolnictwa wyższego - bez względu na to czy są państwowe czy prywatne - mogą oferować miejsca płatne i bezpłatne. Liczba bezpłatnych miejsc dla każdego stopnia studiów i kierunku jest corocznie określana przez rząd. Wysokość czesnego jest określona przez instytucję szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach.

c)      Kwalifikacje

Studenci po ukończeniu studiów na poziomie licencjata lub magistra, oraz po zebraniu odpowiedniej liczby punktów ECTS, otrzymują odpowiednio stopień licencjata lub magistra. Z kolei, po pomyślnym
ukończeniu studiów doktoranckich, studenci otrzymują tytuł doktora. Studenci, którzy nie ukończyli cyklu zajęć na studiach doktoranckich, ale przygotowali się indywidualnie, mogą także ubiegać się o przyznanie tytułu doktora.

Zaawansowany program zawodowy ISCED 5B (felsofoku szakkepzes) jest rodzajem szkolenia, który może być organizowany przez placówki szkolnictwa wyższego lub szkoły średnie II stopnia. Programy organizowane przez placówki szkolnictwa wyższego nie prowadzą do otrzymania stopnia uniwersyteckiego (w zamian, po pomyślnym ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat zawodowy) (szakmai bizonyftvany) jednak zebrane punkty ECTS (30-60) są przenoszone i uznawane przez instytucje szkolnictwa wyższego na poczet przyszłych studiów, prowadzących do określonych kwalifikacji na poziomie licencjata.

Kształcenie na poziomie studiów podyplomowych (szakiranyu tovabbkepzes) nie prowadzi do uzyskania stopnia naukowego, jednak po ukończeniu studiów, przyznawany jest dyplom.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności