Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Słowenia

Flaga Słowenii ma 3 poziome pasy w kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. U góry znajduje się słoweński herb
Państwo: Słowenia
Ludność 2012 (mln): 2,1
Język urzędowy: słoweński
Domena internetowa: .si
Kod telefoniczny: +386
Kod kraju: SI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 89,1

a) Rodzaje uczelni

Studia są prowadzone przez uniwersytety i kolegia zawodowe. Uniwersytety państwowe i pojedyncze wydziały (które są na ogół instytucjami prywatnymi) prowadzą na ogół studia akademickie i zawodowe zgodnie z trójstopniowym systemem bolońskim. Kolegia zawodowe prowadzą głównie studia zawodowe. Kolegia, które spełniają standardy akademickie dotyczące kadry i wyposażenia, mogą również otrzymać zezwolenie na prowadzenie studiów II stopnia i studiów doktoranckich; w innym wypadku mogą takie studia prowadzić jedynie we współpracy z uczelniami akademickimi.

Studia są także prowadzone w wyższych kolegiach technicznych (visje strokovne sole), w formie dwuletniego policealnego kształcenia zawodowego, na poziomie poniżej tytułu zawodowego.

b) Warunki wstępu

Ogólne kryteria przyjęć na studia są określone w przepisach i zależą również od programów nauczania.

Warunkiem przyjęcia do policealnych kolegiów zawodowych jest ukończenie odpowiedniej czteroletniej średniej szkoły technicznej lub gimnazija. Do kolegiów przyjmuje się również osoby, które ukończyły odpowiednią trzyletnią średnią szkołę zawodową, mają trzyletnie doświadczenie zawodowe i zdały dodatkowe egzaminy wstępne.

Warunkiem przyjęcia na studia akademickie jest posiadanie świadectwa potwierdzającego zdanie ogólnego egzaminu maturalnego (maturitetno spricevalo) lub zdanie zawodowego egzaminu maturalnego (poklicna matura) i dodatkowego egzaminu na zakończenie kształcenia w średniej szkole technicznej.

Do podjęcia studiów zawodowych mają prawo zarówno kandydaci, którzy zdali zawodowy egzamin maturalny, jak i kandydaci ze świadectwem z ogólnego egzaminu maturalnego. W placówkach mających ograniczoną liczbę miejsc uwzględnia się wyniki uzyskane w szkole średniej II stopnia. Jeżeli studia na określonych kierunkach wymagają specjalnych zdolności, bierze się również pod uwagę wyniki specjalnych sprawdzianów umiejętności lub zdolności.

c) Kwalifikacje

Studia w kolegiach zawodowych kończą się egzaminem dyplomowym (diplomski izpit), który obejmuje złożenie pracy dyplomowej i prezentację ustną. Absolwenci mogą podjąć pracę w określonych zawodach. Od roku 1998/99 mają również możliwość przejścia na II rok studiów zawodowych (uniwersyteckich).

W roku akademickim 2005/06 wprowadzono boloński model struktury studiów. W nowym systemie można wybrać akademickie lub zawodowe studia prowadzące do pierwszego lub drugiego tytułu zawodowego. Studia I stopnia (odpowiadające studiom licencjackim/inżynierskim, obejmujące od 180 do 240 punktów ECTS) trwają 3 lub 4 lata. Studia na wyższym poziomie, prowadzące do tytułu Magisterij, wymagają pięciu lat nauki w ramach długiego jednolitego cyklu lub uzyskania od 60 do 120 punktów ECTS po ukończeniu studiów I stopnia (4+1 lub 3+2).

Studia doktoranckie trwają teoretycznie 3 lata (180 punktów ECTS), a warunkiem ich podjęcia jest na ogół posiadanie tytułu zawodowego magistra. Na studia doktoranckie mogą zapisać się osoby, które ukończyły następujące studia:

  • studia II stopnia,

  • studia, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji w określonym zawodzie, regulowanym dyrektywami UE, i odpowiadają 300 punktom,

  • co najmniej 4-letnie studia I stopnia na odpowiednim kierunku, jeżeli kandydat wykaże się również ewidentnymi osiągnięciami w badaniach naukowych lub pracy zawodowej, które mogą zostać uznane i zaliczone jako odpowiadające 60 punktom.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności