Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Szwecja

Szwedzka flaga jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem
Państwo: Szwecja
Ludność 2012 (mln): 9,5
Język urzędowy: szwedzki
Domena internetowa: .se
Kod telefoniczny: +46
Kod kraju: SE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 89,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 10,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,9

a) Rodzaje uczelni

Studia są prowadzone w uniwersytetach (universitet) i kolegiach uniwersyteckich (hogskola).

W odpowiedzi na potrzeby gospodarki wymagającej wysokich kompetencji u pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia, utworzony został sektor Szkolnictwa Wyższego Zawodowego (Yrkeshogskoleutbildning). Szkolnictwo Wyższe Zawodowe obejmuje elementy policealnych

programów kształcenia, przyuczenia do zawodu, kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach folkbildning, oraz - do 2013 r. - kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym (KY- utbildning). W ramach Szkolnictwa Wyższego Zawodowego studenci przygotowywani są do wykonywania zawodów typowych dla konkretnej gałęzi przemysłu czy fachu. Zakres przedmiotów obejmuje, na przykład, produkcję przemysłową, opiekę zdrowotną czy media i projektowanie, i zakłada metody kształcenia oparte na zajęciach praktycznych i rozwiązywaniu problemów. Kształcenie w ramach Szkolnictwa Wyższego Zawodowego, obejmujące co najmniej 40 tygodni studiów w pełnym wymiarze, prowadzi do uzyskania Dyplomu w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie zaawansowanym (Kvalificerad yrkesexamen).

b) Warunki wstępu

Warunkiem przyjęcia na wszystkie typy studiów jest posiadanie świadectwa ukończenia ogólnokrajowego programu w szkole średniej II stopnia (co oznacza ocenę „zaliczony” i minimum 90% punktów przypisanych każdemu przedmiotowi). Na większości kierunków obowiązują również specjalne wymogi, które zależą od specyfiki danego kierunku lub rodzaju programu.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria formalne przekracza liczbę miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie takich kryteriów jak np. oceny ze szkoły średniej II stopnia. W tych ogólnych ramach poszczególne uczelnie same decydują o przyjęciach na studia.

Do rozpoczęcia studiów w ramach Szkolnictwa Wyższego Zawodowego niezbędne jest ukończenie szkoły średniej II stopnia. Za system przyjęć na studia oraz organizację egzaminów odpowiedzialny jest organ zarządzający uczelnią.

c) Kwalifikacje

Absolwentom studiów przyznaje się dwa rodzaje tytułów: 4 tytuły ogólne i ok. 40 tytułów zawodowych. Do tytułów ogólnych zalicza się: absolwent dyplomowany (po 2-letnich studiach), licencjat (po 3-letnich studiach), magister (magisterexamen) (po 4-letnich studiach jednolitych lub studiach rocznych - w przypadku studentów, którzy posiadają już tytuł odpowiadający co najmniej 180 punktom) oraz nowy magister (masterexamen) (po 5-letnich studiach). Tytuły zawodowe przyznaje się po ukończeniu studiów o różnej długości (od 2 do 5,5 lat), przygotowujących do wykonywania określonych zawodów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności