Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Kod kraju: LI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): -

a) Rodzaje kształcenia

Lycee general (średnia szkoła ogólnokształcąca II stopnia)

Wiek: 16-19 lat

Lycee technique (średnia szkoła techniczna II stopnia)

Etap średniozaawansowany/etap wyższy (2+2 lata) Etap średniozaawansowany (3 lata)

Wiek: 16-19 lat Wiek: 16-18 lat

Kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia jest kontynuowane w lycees i obejmuje dwa etapy: kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia w klasie IV szkoły średniej (15 -16 lat) i specjalizację w klasach VI-VII szkoły średniej (16 -19 lat).

Kształcenie techniczne jest prowadzone w lycees technicznych i zostało podzielone na etap średniozaawansowany i wyższy. Niektóre lycees techniczne prowadzą również kształcenie zawodowe na poziomie policealnym.

b) Kryteria przyjęć

Uczniowie kontynuują naukę nieodpłatnie w szkole, w której rozpoczęli kształcenie na poziomie średnim I stopnia.

c) Programy i treści nauczania

Programy nauczania poszczególnych przedmiotów są opracowywane przez specjalne komisje i zatwierdzane przez ministerstwo. Program nauczania w klasie IV ogólnokształcących szkół średnich II stopnia jest bardzo zbliżony do programu pierwszych trzech klas, ale zawiera nowe przedmioty tj. fizykę oraz chemię i daje uczniom możliwość zapoznania się z nimi. Na etapie specjalizacji w ogólnokształcącej szkole średniej II stopnia uczniowie obowiązkowo wybierają jedną z kilku oferowanych specjalizacji:

  • Sekcja A - języki

  • Sekcja B - matematyka

  • Sekcja C - przedmioty przyrodnicze i ścisłe

  • Sekcja D - ekonomia

  • Sekcja E - sztuki plastyczne

  • Sekcja F - muzyka

  • Sekcja G - nauki społeczne

Na etapie średnio-zaawansowanym w szkole technicznej program nauczania zależy od wybranego przez uczniów nurtu (nurt techniczny, nurt zawodowy).

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Na poziomie szkoły średniej II stopnia podstawę oceny stanowią sprawdziany przeprowadzane regularnie w każdym okresie ze wszystkich przedmiotów.

Kształcenie ogólnokształcące

Uczniom, którzy zdali egzamin centralny na zakończenie nauki w lycee ogólnokształcącym, wydaje się diplome de fin d’etudes secondaires (świadectwo ukończenia ogólnokształcącej szkoły średniej).

Kształcenie techniczne

Kształcenie techniczne na poziomie szkoły średniej II stopnia obejmuje nurt zawodowy i nurt techniczny.

Kształcenie w nurcie zawodowym (podstawowe) przeznaczone jest dla uczniów, którzy nie spełniają kryteriów, by kontynuować naukę na etapie wyższym. Uczniowie kończący ten etap kształcenia otrzymują certyfikat umiejętności zawodowych (CCP - certificat de capacite professionnelle).

Kształcenie techniczne możliwe jest w ramach dwóch kolejnych ścieżek:

  • w nurcie zawodowym: kształcenie zawodowe wstępne - prowadzi do uzyskania świadectwa/ dyplomu umiejętności zawodowych (DAP). Dyplom potwierdza kompetencje posiadacza do wykonywania zawodu na poziomie pracownika/robotnika wykwalifikowanego.

  • w nurcie technicznym: kształcenie techniczne wstępne - prowadzi do uzyskania dyplomu technika (DT). Nadaje kwalifikacje technika w danym zawodzie, różni się od świadectwa umiejętności zawodowych (DAP) większym zróżnicowaniem nabytych przez ucznia kompetencji oraz szerszym zakresem wiedzy ogólnej.

Posiadacze dyplomów DAP i DT mogą kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych w ramach swojej specjalności pod warunkiem zaliczenia wszystkich modułów kształcenia. Zaliczenie poszczególnych modułów jest odnotowywane na suplemencie do dyplomu. Świadectwa i dyplomy wydają krajowe władze ds. kształcenia zawodowego.

Kształcenie techniczne na poziomie wyższym trwa od 4 do 5 lat. Na zakończenie tego cyklu kształcenia uczniowie podchodzą do ogólnokrajowego egzaminu. Po zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje dyplom ukończenia średniej szkoły technicznej. Dyplom ten, tak samo jak dyplom ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej, umożliwia zarówno bezpośrednie wejście na rynek pracy, jak i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym (uniwersyteckim bądź zawodowym).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności