Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Litwa

Flaga Litwy jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony
Państwo: Litwa
Ludność 2012 (mln): 2,9
Język urzędowy: litewski
Domena internetowa: .lt
Kod telefoniczny: +370
Kod kraju: LT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,9

(a) Rodzaje kształcenia


Gimnazija (ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 17-19 lat

Vidurine mokyla (ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 17-19 lat

Profesine mokyla (zawodowa szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 17-20 lat

Profesine mokyla (policealna szkoła zawodowa)

Wiek: 19-21 lat

Aukstesnioji mokykla (policealna szkoła zawodowa na zaawansowanym poziomie)

Wiek: 19-22,5 roku


(b) Kryteria przyjęć

Ogólnokształcące szkoły średnie II stopnia (Vidurine mokykla) i szkoły zawodowe (Profesine mokykla) prowadzące kształcenie w ramach opcji 2 i 3 wymagają świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego. Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do wybranej szkoły. Do policealnych szkół zawodowych (Profesine mokykla) prowadzących kształcenie w ramach opcji 4 przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej II stopnia (Brandos atestatas). Szkoły zawodowe na zaawansowanym poziomie (Aukstesnioji mokykla) są od pewnego czasu reformowane: szkoły spełniające wymogi formalne uzyskują akredytację jako uczelnie zawodowe, a szkoły nie spełniające tych wymogów są akredytowane jako szkoły zawodowe. W fazie przejściowej, która ma się zakończyć w 2006 roku, wstrzymano przyjęcia do Aukstesnioji mokykla.

(c) Programy i treści nauczania

Programy nauczania gimnazija i vidurine mokykla określa się na szczeblu krajowym. W szkołach ogólnokształcących przedmioty obowiązkowe są takie same dla wszystkich uczniów. Po wprowadzeniu w roku 2000/01 czterech profili programowych w szkołach średnich II stopnia (humanistycznego (humanitarinis profilis), matematyczno-przyrodniczego (realinis profilis), artystycznego (meną profilis) i technicznego (technologinis profilis)) liczbę godzin dydaktycznych przypadających na poszczególne przedmioty uzależniono od profilu i poziomu kształcenia, który wybiera sam uczeń (istnieją dwa takie poziomy: podstawowy B (bendrasis) i rozszerzony I (isplestinis).

Szkoły zawodowe opracowują własne programy nauczania na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Liczba godzin przypadających na dany obowiązkowy przedmiot ogólnokształcący w szkole zawodowej zależy od liczby godzin przewidzianych w programie nauczania dla szkół ogólnokształcących. Nauczyciele sami wybierają metody nauczania i podręczniki (w przypadku przedmiotów ogólnokształcących - z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki).

(d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Na zakończenie nauki w ogólnokształcącej szkole średniej II stopnia instytucja zewnętrzna, Państwowy Ośrodek Egzaminacyjny, przeprowadza egzamin, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Otrzymywane po zdaniu tego egzaminu świadectwo dojrzałości (Brandos atestatas) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do policealnej szkoły zawodowej i uczelni. Na zakończenie kształcenia zawodowego przeprowadza się egzamin teoretyczny i praktyczny, którego zakres zależy od programu nauczania. Uczniowie otrzymują świadectwo kwalifikacji zawodowych (Kvalifikacijos pazymejimas) lub dyplom ukończenia kształcenia zawodowego (Profesinio mokymo diplomas). Na

zakończenie nauki w szkole zawodowej na zaawansowanym poziomie uczniowie otrzymują dyplom ukończenia zaawansowanego kształcenia zawodowego (Aukstesniojo mokslo baigimo diplomas). Wszystkie trzy dokumenty, świadectwo kwalifikacji zawodowych, dyplom ukończenia kształcenia zawodowego i dyplom ukończenia zawansowanego kształcenia zawodowego, uprawniają do podjęcia pracy w określonym zawodzie.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności