Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

Kształcenie ponadobowiązkowe jest strukturą złożoną i wielowarstwową. Szkoły zawodowe i zawodowe szkoły średnie dysponują programami dla uczniów z certyfikatem ukończenia szkoły średniej (erettsegi bizonyftvany) lub bez. Te same placówki oferują szkolenia dla osób objętych obowiązkiem szkolnym i tych, którzy już nie uczęszczają do placówek kształcenia obowiązkowego. Tymczasem, jednakowy program szkolenia może obowiązywać w strukturach instytucji ogólnodostępnych i w formach pozaszkolnych. Kształcenie ponadobowiązkowe jest prowadzone przez sektor państwowy i prywatny i jest regulowane przez Ustawę LXXVI z 1993 r. o Kształceniu Zawodowym i Ustawę CI z 2001 o Kształceniu Dorosłych.

Placówki kształcenia osób dorosłych mogą ubiegać się o akredytację, w celu potwierdzenia wysokiej jakości usług edukacyjnych.

a)  Rodzaje kształcenia

Rozróżnia się dwa rodzaje kształcenia: kształcenie dorosłych w formach szkolnych (szkoły ogólnodostępne) oraz kształcenie w formach pozaszkolnych. Na niższych poziomach edukacji dorosłych w formach szkolnych, młodzież lub dorośli bez kwalifikacji mają możliwość ich uzyskania, podczas gdy na poziomie średnim i wyższym, dorośli mają możliwość kontynuowania nauki na kursach zawodowych, ogólnych wieczorowych i w ramach kursów korespondencyjnych. Kształcenie w formach pozaszkolnych może przybrać formę nauczania ogólnego, umiejętności zawodowych lub sprawności związanych z posługiwaniem się językami obcymi. Dodatkowo powinno ono zawierać program szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych (świeżych absolwentów i dorosłych), a także doskonalenie zawodowe dla osób zatrudnionych.

Rodzaje placówek, oferujące kształcenie i szkolenia zawodowe oraz edukację dorosłych:

• Szkoły średnie zawodowe (szakkozepiskola),

• Szkoły zawodowe (szakiskola) obejmujące specjalne szkoły zawodowe

• Placówki szkolnictwa wyższego,

• Publiczne placówki edukacji dorosłych

• Instytucje oferujące szkolenia zawodowe w formach szkolnych, określone w Ustawie o Kształceniu Dorosłych

•               Placówki kształcenia i szkolenia na poziomie krajowym.

b) Kryteria przyjęć

Placówki oferujące szkolenia dorosłych w formach szkolnych same określają zasady przyjęć. W zależności od poziomu, warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim jest posiadanie wykształcenia podstawowego lub średniego, bądź odpowiednich umiejętności zawodowych. Warunkiem przyjęcia na niektóre kursy jest zaliczenie egzaminu kończącego kształcenie na poziomie szkoły średniej, na inne - posiadanie wykształcenia średniego oraz wcześniejsze uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie praktyczne uczniów podejmujących szkolenia zawodowe odbywa się na podstawie wyrażonej na piśmie umowy między uczniem a jednostką gospodarczą, która zawiera cel szkolenia. Umowa może być zawarta z uczniem, który ma przynajmniej 16 lat i który dodatkowo spełnia warunki konieczne,: zawodowe i zdrowotne, do otrzymania kwalifikacji zawodowych:

c) Programy i treści nauczania

Minister ds. kwalifikacji zawodowych jest odpowiedzialny za projektowanie podręczników i innych pomocy naukowych dla przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacje zawodowe uznawane przez państwo, zawarte są w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji, który precyzuje grupy kwalifikacji zawodowych, maksymalny wymagany czas trwania szkolenia dla poszczególnych kwalifikacji (liczba klas zawodowych w kształceniu szkolnym, maksymalna liczba lekcji w przypadku kształcenia w formach pozaszkolnych) oraz rok rejestru.

Lista dostępnych zawodów, czas trwania kursów, wymagane wcześniejsze szkolenia oraz testy predyspozycji są centralnie regulowane i zamieszczone w Wymaganiach Egzaminacyjnych dotyczących Kwalifikacji Zawodowych. Wyróżnia się 21 grup zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Ustawa z 1993 roku dotycząca szkoleń zawodowych określa jednolite przepisy regulujące wymagania egzaminacyjne. Egzaminy odbywają się w instytucjach upoważnionych do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Certyfikat uzyskania kwalifikacji zawodowych otrzymują uczniowie, którzy przystępując do egzaminu zawodowego spełnili wszystkie wymagania praktyczne i teoretyczne. Częściowe kwalifikacje mogą być przyznane po zaliczeniu egzaminu praktycznego, opartego na modułach umiejętności zawodowych, które są określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Studenci posiadający certyfikat, mogą wejść na rynek pracy. Osoby posiadające certyfikat ukończenia szkoły średniej, do którego można przystąpić w szakkozepiskola i gimnazium, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności