Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Szwecja

Szwedzka flaga jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem
Państwo: Szwecja
Ludność 2012 (mln): 9,5
Język urzędowy: szwedzki
Domena internetowa: .se
Kod telefoniczny: +46
Kod kraju: SE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 89,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 10,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,9

a) Etapy

Grundskola (szkoła podstawowa i średnia I stopnia)

Wiek: 7-16 lat


Dzieci rozpoczynają naukę w szkole w wieku 7 lat, a kształcenie obowiązkowe trwa dziewięć lat i prowadzone jest w ramach jednolitej struktury. Możliwe jest jednocześnie wcześniejsze rozpoczęcie nauki: 1, 4 % pierwszoklasistów stanowią 6-latki.

b) Kryteria przyjęć

O wyborze szkoły decydują rodzice, ale w szkołach, w których liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w pobliżu. Kształcenie we wszystkich szkołach jest bezpłatne.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny trwa co najmniej 178 dni, od końca sierpnia do początku czerwca. Szkoły są czynne pięć dni w tygodniu. O dziennym wymiarze zajęć (który nie może przekraczać ośmiu godzin, a w pierwszych dwóch klasach - sześciu godzin) i tygodniowym wymiarze zajęć decyduje sama szkoła. Zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych w ciągu dziewięciu lat kształcenia obowiązkowego wynosi 6 665.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Nie istnieją ogólnokrajowe przepisy dotyczące liczebności klas; decyzję w tej sprawie podejmują gminy i szkoły. Zazwyczaj dzieci są dzielone na klasy według wieku. Klasy dla uczniów w różnym wieku są tworzone tam, gdzie ogólna liczba dzieci jest niewielka, czasem tworzenie takich klas jest również wykorzystywane jako narzędzie pedagogiczne. W klasach I-III uczniowie mają przeważnie jednego nauczyciela do wszystkich przedmiotów. W klasach IV-V nauczyciele specjaliści uczą takich przedmiotów jak języki, matematyka, wychowanie plastyczne i muzyczne oraz prace ręczne. W klasach VI do VII wszyscy nauczyciele specjalizują się w nauczaniu 2-3 przedmiotów. W prowadzeniu zajęć szkolnych uczestniczy również często kadra pracująca w ośrodkach rekreacyjnych, które są otwarte dla uczniów w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

e) Programy i treści nauczania

Ramowy program nauczania, przedstawiający cele kształcenia, ustala się na szczeblu krajowym. Na podstawie tego programu każda gmina ma obowiązek określić cele i zadania dla swych szkół. Następnie, na podstawie ramowego programu i lokalnych priorytetów, każda szkoła obowiązkowo opracowuje plan pracy. Natomiast nauczyciele i szkoły samodzielnie wybierają metody nauczania i materiały dydaktyczne. Ramowy program nauczania obejmuje szkolnictwo obowiązkowe, klasę zerową oraz ośrodki rekreacyjne. Program wyznacza przedmioty obowiązkowe, program nauczania danego przedmiotu oraz cele edukacyjne. W programie szkoły obowiązkowej istotne miejsce zajmuje język szwedzki, język angielski i matematyka. Uczniowie uczą się również m.in. praktycznych przedmiotów artystycznych, przedmiotów społecznych, przedmiotów przyrodniczych i drugiego języka obcego. W obowiązujących na szczeblu krajowym planach nauczania określono liczbę godzin przypadających na poszczególne przedmioty w dziewięcioletnim okresie nauki w grundskola (kształcenie

obowiązkowe), ale każda gmina/szkoła sama decyduje o tym, jak te godziny zostaną rozłożone na poszczególne lata i w której klasie należy wprowadzić dany przedmiot.

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

Przez cały okres kształcenia w grundskola obowiązuje ciągły system oceny. W ramach ogólnokrajowego systemu oceniania, na zakończenie III klasy przeprowadza się sprawdziany z matematyki, języka szwedzkiego i szwedzkiego jako drugiego języka, zaś na zakończenie V klasy - z języka szwedzkiego, języka angielskiego i matematyki, oraz na zakończenie klasy IX - również z tych trzech podstawowych przedmiotów oraz biologii, chemii i fizyki. Stopnie wystawia się od VIII klasy według trzystopniowej skali: zaliczony, zaliczony z wyróżnieniem i zaliczony ze specjalnym wyróżnieniem. Uczniowie, którzy nie osiągnęli celów danego przedmiotu, nie otrzymują stopnia z tego przedmiotu, lecz ocenę opisową. Uczniowie automatycznie zdają do następnej klasy. Uczniowie, którzy ukończyli ostatnią klasę, otrzymują świadectwo ukończenia grundskola. Uczniowie, którzy nie uzyskali świadectwa ukończenia szkoły obowiązkowej, mogą je otrzymać po zdaniu sprawdzianów lub zrealizowaniu indywidualnego programu w szkole średniej II stopnia.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności