Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Kod kraju: PT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 82,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 17,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,9
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,1

Rząd portugalski finansuje szkoły państwowe oraz wspomaga placówki prywatne związane umową z Ministerstwem Edukacji, która jest zawierana w przypadku rejonów, w których występuje niewystarczająca liczba miejsc w szkołach państwowych.

Wysokość wsparcia finansowego zależy od liczby uczniów uwzględnionych w umowie asocjacyjnej oraz zawiera koszty wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pozostałego personelu oraz koszty bieżące.

Placówki prywatne podlegają administracyjnym i finansowym inspekcjom przeprowadzanym przez kompetentne władze Ministerstwa.

Funkcjonują ponadto niezależne placówki prywatne, które nie otrzymują dofinansowania ze strony państwa i które posiadają (lub nie) autonomię pedagogiczną i działają równolegle z placówkami państwowymi. Autonomia polega na samodzielnym przeprowadzaniu przez szkołę oceny ucznia, natomiast do egzaminów końcowych uczniowie szkół prywatnych przystępują w placówkach państwowych. Edukacja w nich jest odpłatna.

W roku szkolnym 2006/07 rozkład procentowy populacji szkolnej przedstawiał się następująco:


2006/07

Poziom kształcenia

Szkoły publiczne

Szkoły prywatne finansowane ze środków publicznych

Niezależne szkoły prywatne

ISCED 0

51, 5 %

0, 6 %

47, 9 %

ISCED 1

88, 8 %

2, 8 %

8, 4 %

ISCED 2

87, 6 %

6, 9 %

5, 5 %

ISCED 3

81, 1 %

5, 5 %

13, 4 %

Ministerstwo edukacji wytycza ogólną politykę edukacyjną. Wdrażaniem polityki ministerstwa, opracowywaniem wytycznych oraz koordynacją i wspieraniem działalności wszystkich placówek oświatowych zajmuje się pięć organów regionalnych.

W autonomicznych regionach Madery i Azorów oświatą zarządzają samorządy regionalne poprzez sekretariaty ds. edukacji.

Gminne rady ds. edukacji również pełnią istotną rolę w procesie koordynacji i wspomagania systemu oświaty.

Od 1998 r. szkoły, lub też organy je prowadzące, posiadają znacznie szerszą autonomię. W 2007 r., przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i zainteresowanych szkół oraz partnerzy lokalni spotkali się, aby negocjować warunki umów dotyczących zakresu autonomii i rozwoju. Celem spotkania było uzgodnienie nowego podziału obowiązków.

Przeprowadzanie inspekcji należy do zadań Generalnego Inspektoratu ds. Oświaty, a delegatury regionalne Inspektoratu nadzorują wszystkie aspekty funkcjonowania systemu oświaty.

Za sektor szkolnictwa wyższego odpowiada Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie posiadają szeroko pojętą autonomię.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności