Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Kod kraju: LI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): -
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): -

W 2009/10 r. 86,6% uczniów uczęszczało do szkół publicznych, a 4.3% do dotowanych placówek prywatnych (które są zakładane i nadzorowane przez organizacje pozarządowe, ale otrzymują ponad 90% dotacji z sektora publicznego, z przeznaczeniem na koszty bieżące) oraz 9,1 % placówek prywatnych z 40% dotacją z sektora publicznego.

Ogólny nadzór nad wszystkimi sektorami sprawuje Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego, które podejmuje wszelkie istotne decyzje dotyczące programów nauczania, podręczników, planów lekcji, spraw budżetowych oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Szkolnictwo podstawowe

Od momentu powstania systemu edukacji w Luksemburgu, odpowiedzialność za szkolnictwo podstawowe jest podzielona między ministerstwo i władze gmin.

Od roku 2009 nauczycieli zatrudnia się centralnie, a następnie kieruje do pracy w poszczególnych gminach, dzięki czemu władze gmin nie są obarczone ciężarem procesu rekrutacji nauczycieli.

Władze gminne odpowiadają za organizację pracy szkół, w tym podział uczniów na klasy. Wraz z radami szkół uczestniczą w działaniach szkoły, zatwierdzają plany pracy szkół oraz dokonują ewaluacji. Gminy otrzymują dotacje na prowadzenie szkół według swoich potrzeb tj. gminom zamieszkałym przez mniej zamożną ludność przekazuje się więcej środków.

Szkolnictwo średnie (ogólnokształcące i zawodowe)

Szkoły średnie są nadzorowane bezpośrednio przez ministerstwo edukacji. Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego sprawuje nadzór nad szkołami na tym poziomie za pośrednictwem dyrektorów szkół i powołanych przez nich zespołów.

Ministerstwo opracowuje prawo edukacyjne (poprzez uchwalanie ustaw i wydawanie rozporządzeń) oraz podejmuje decyzje w kwestiach dydaktycznych (opracowuje cele kształcenia, programy nauczania, system oceniania, siatki godzin).

Zadaniem szkół jest wdrażanie opracowanych przez ministerstwo założeń.

Inspekcje w szkołach średnich (ogólnokształcących i zawodowych) przeprowadzają dyrektorzy szkół. W ramach Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego działa Zespół ds. Zarządzania i Monitorowania, który nadzoruje administracyjną część pracy szkół (wykorzystanie środków finansowych przez dyrektorów, sprawy kadrowe, itp.) Nadzór nad pedagogiczną stroną pracy szkół może być powierzony przez ministra specjalnemu kolegium inspektorów o nazwie SCRIPT.

Od 2005r. wewnętrzna i zewnętrzna ewaluacja szkół publicznych przeprowadzana jest pod nazwą „Raport o szkołach średnich” (Rapport Lycee) - ewaluacja zewnętrzna rozpoczyna się diagnozą, a następnie zespół ewaluatorów ministerialnych sporządza raport przedstawiający wyniki ewaluacji.

Raport jest przedkładany do opiniowania przez rady ds. edukacji. W tym czasie szkoły mają miesiąc na przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i przedstawienie jej wyników ministerstwu edukacji.

Szkolnictwo wyższe

Za wszystkie sprawy związane ze szkolnictwem wyższym odpowiada Ministerstwo Kultury, Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Nadzorowi podlegają wszystkie aspekty działalności uczelni - administracja, działalność dydaktyczna, badania i praca naukowa. Władze uczelni opracowują procedury, na podstawie których przeprowadza się wewnętrzną ewaluację uczelni.

Zasady zewnętrznej oceny instytucji szkolnictwa wyższego są opracowywane przez Ministerstwo Kultury, Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Uczelnie są zobowiązane do współpracy i dostarczania odpowiednich danych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności