Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

Szkoły publiczne mogą być zakładane i prowadzone przez władze publiczne, samorządy lokalne, samorządy lokalne mniejszości (w dalszej części określane, jako szkoły sektora publicznego), osoby prawne (fundacje, kościoły, itp.) a także osoby fizyczne. Placówki państwowe otrzymują dotacje z budżetu na wykonywanie swoich zadań. Zakres uzyskiwanych środków finansowych jest każdorazowo określony w corocznej ustawie budżetowej. Szkoły publiczne nie mogą być związane z żadną religią ani ideologią, podczas gdy szkoły niepubliczne mają taką możliwość.

Przeważająca większość dzieci (około 89%) uczęszcza do szkół publicznych (przedszkola i szkoły), które są zarządzane przez władze publiczne, głównie samorządy lokalne.

Po wyborach w 2010 r. przeprowadzono reorganizację administracji centralnej. Wg nowych zasad, sektor edukacji podlega Ministerstwu Zasobów Narodowych, które jest odpowiedzialne za edukację, kulturę, sprawy socjalne, opiekę zdrowotną, młodzież i sport.

Zadania w obrębie kontroli administracyjnej i zarządzania są podzielone między szczebel centralny (krajowy), lokalny i szczebel szkoły.

Minister właściwy ds. edukacji sprawuje całkowitą kontrolę nad zadaniami i sprawami określonymi w Ustawie o Edukacji Publicznej, bez względu na miejsce działalności, organ prowadzący czy rodzaj placówki.

Krajowa Rada ds. Edukacji Publicznej (Orszagos Koznevelesi Tanacs), ustanowiona na podstawie Ustawy o Edukacji Publicznej, jest organem doradczym ministra i wspiera go w podejmowaniu decyzji, formułowaniu opinii i składaniu propozycji.

Rada Polityki Edukacji Publicznej (Kozoktatas-politikai Tanacs), która również jest organem doradczym ministra, wspiera ministra w przygotowywaniu postanowień, wydawaniu opinii i składaniu propozycji w zakresie polityki edukacji publicznej. Rada jest upoważniona do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących edukacji publicznej i polityki na poziomie krajowym, z wyjątkiem zagadnień dotyczących zatrudnienia i statusu urzędnika państwowego.

Komitet Narodowy ds. Mniejszości (Orszagos Kisebbsegi Bizottsag) jest organem doradczym ministra, wspomagającym go w podejmowaniu decyzji, formułowaniu opinii i składaniu propozycji, dotyczących edukacji mniejszości narodowych i etnicznych.

Urząd ds. Edukacji (Oktatasi Hivatal) został ustanowiony w 2006 r., w celu połączenia rządowych agencji edukacji publicznej i szkolnictwa wyższego. Urząd, który jest biurem scentralizowanym i będącym pod kontrolą Ministra właściwego ds. edukacji, uczestniczy w organizacji i koordynacji kontroli, oceny i ewaluacji zadań na wszystkich poziomach edukacji. Urząd współpracuje z władzami określonymi w Ustawie o Edukacji Publicznej i należącymi do sfery otoczenia Ministra, oraz sprawuje władzę sądową w zakresie swoich kompetencji. Urząd uczestniczy w organizacji egzaminów na zakończenie szkoły średniej (erettsegi vizsga) oraz rozstrzyga apelacje w tym zakresie. Wspomaga zadania dotyczące Krajowego Rejestru Ekspertów i Egzaminatorów. Urząd uczestniczy w zadaniach związanych z rozwojem odnoszącym się do sektora edukacji i jego finansowania. Jako organ krajowy, może ponadto uruchamiać odpowiednią procedurę w przypadku naruszania regulacji prawnych, a także nakładać kary. Węgierskie Centrum ds. Uznawalności i Informacji, które jest częścią Urzędu, odpowiada za uznawanie dyplomów zagranicznych, certyfikatów i stopni.

Samorządy zarządzają edukacją przedszkolną oraz publicznym szkolnictwem podstawowym i średnim. W przypadku trudności pojawiających się na poziomie szkolnictwa średniego, zadania mogą być przekazane lub dzielone z samorządami lokalnymi. Samorządy sprawdzają zgodność działań i zarządzania z prawem; podejmują decyzję o zakładaniu nowych instytucji; określają budżet, nadzorują sytuację finansową, operacje prawne oraz skuteczność pracy. W ramach edukacji finansowanej z funduszy państwowych, samorządy często występują w roli organu prowadzącego szkołę. Organ prowadzący szkołę wyznacza dyrektorów publicznych instytucji edukacyjnych, w odniesieniu do których korzysta z praw przysługujących pracodawcy. W obrębie samorządów lokalnych, urzędnicy są zwierzchnikami dyrektorów placówek edukacyjnych.

Publiczne placówki edukacyjne korzystają z dość szerokiej autonomii w zakresie organizacji i podejmowania pracy pedagogicznej oraz w wykonywaniu obowiązków pracodawcy w odniesieniu do kadry nauczycielskiej.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności