Podwójne opodatkowanie

W ostatnim czasie pojawiło się w prasie i w internecie dużo informacji na temat podwójnego opodatkowania Polaków pracujących w Holandii i Anglii. Okazuje się, że diabeł nie taki straszny jak go malują. Chcielibyśmy przybliżyć nieco tą problematykę, jak również podpowiedzieć jak postępować, aby niepotrzebnie nie płacić dwa razy podatku.

 

Generalnie wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce (obywatelstwo jest bez znaczenia) muszą, zgodnie z prawem, płacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie je osiągnęły i rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym z pieniędzy zarobionych poza Polską. Muszą po prostu złożyć do 30 kwietnia PIT-36 za rok poprzedni.

Jednakże mają oni prawo do różnego rodzaju zwolnień, odliczeń i ulg. Poprawne ich wykorzystanie spowoduje, że prawie każdy pracujący za granicą nie będzie musiał nic dopłacać do polskiego Urzędu Skarbowego. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy wykorzystać zwolnienie z opodatkowania 30 diet. Czyli od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego należy odjąć 1260 Euro (dla pracujących np. w Holandii) lub 960 Funtów (dla pracujących np. w Anglii).

Po drugie, jeżeli wykonywało się pracę na podstawie umowy o pracę, należy odliczyć koszt uzyskania przychodu w wysokości 102, 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pracy.

Po trzecie i chyba najważniejsze, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od podatku obliczonego wg polskiej skali podatkowej od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego można odliczyć podatki zapłacone podczas pobytu w Holandii bądź Anglii. Są to kwoty uwidocznione w dokumentach Jaaropgave w pozycji loonbelasting lub loonheffing (w przypadku Holandii) oraz w dokumentach P45 lub P60 w pozycji Tax paid (w przypadku Anglii).

 

Dla zdecydowanej większości naszych rodaków zastosowanie tych odliczeń wystarczy, aby w rocznym rozliczeniu podatkowym nie wystąpił obowiązek dopłacania podatków w Polsce. Tylko osoby, które pracowały cały rok za granicą i dobrze zarabiały muszą się liczyć z ewentualna dopłatą do polskiego fiskusa.

 

Umowy w sprawie unikania podwójnego opadatkowania

·        Wielka Brytania (plik PDF)

·        Holandia (plik PDF)

·        Irlandia (plik PDF)

·        Niemcy (plik PDF)

 

Zgodnie z prawem trzeba się rozliczyć przed polskim Urzędem Skarbowym z dochodów osiąganych za granicą.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 i art. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r.) osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, muszą płacić podatek od całości swoich dochodów bez względu na to gdzie te dochody osiągnęły – jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Trzeba złożyć roczne rozliczenie PIT 36. Za niewykazanie dochodów bądź niezłożenie zeznania podatkowego grozi grzywna.

Ponieważ osoby pracujące za granicą rozliczają się również z miejscowym urzędem, w celu uniknięcia sytuacji, w której dana osoba będzie zmuszona zapłacić podatek od tej samej kwoty dwukrotnie, Polska podpisała z każdym z krajów Unii Europejskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W uproszczeniu umowy te pozwalają na odliczenie podatku, który zapłaciło się za granicą od kwoty, którą należy zapłacić w Polsce.

 

Czy mam miejsce zamieszkania w Polsce czy nie?

W przypadku uzyskiwania przez osobę fizyczną dochodów z zagranicy zasady opodatkowania zależą od miejsca zamieszkania. Jest to miejsce, w którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli osoba nie przebywa za granicą z zamiarem stałego pobytu, pragnie powracać czy powrócić do kraju, tzn. że mieszka w Polsce. Taka definicja znajduje się w art. 25 Kodeksu cywilnego i taką stosuje się w sprawach podatkowych.

O miejscu zamieszkania w Polsce mogą (choć w zasadzie nie muszą) świadczyć również takie fakty, jak:

·      fakt zameldowania w Polsce;

·       określenie miejsca zamieszkania w Polsce zgłoszone w ewidencji podatników (NIP-3); określanie miejsca zamieszkania w Polsce w innych oświadczeniach składanych dla celów urzędowych (np. w celach paszportowych);

·       regularne powroty do miejsca zamieszkania w Polsce w celu spotkania z rodziną;

·       dość długi okres przebywania w Polsce jak na zdecydowany brak miejsca zamieszkania w kraju

·       majątek: zakup nieruchomości i ruchomości w kraju, przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy w Polskim banku, dokonywanie innych inwestycji w Polsce.

 

Każda z ww. okoliczności sama nie przesądza, iż miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, i że dochody powinny zostać opodatkowane w Polsce. Niemniej jednak grupa takich okoliczności może stanowić przesłankę do uznania, iż miejsce zamieszkania podatnika istotnie znajduje się w Polsce. Rada - jeżeli nawet z okoliczności wynikać może, że dotychczas miejsce zamieszkania znajdowało się w Polsce, a miejsce pobytu (choć długotrwałego) - za granicą, to warto chociaż zmienić sposób postępowania i uratować przed podwójnym opodatkowaniem dochody na przyszłość .

W praktyce oznacza to, że osoba która sprzedała dom, zrezygnowała z pracy i wraz z rodziną wyjechała za granicę na stałe, nie będzie rozliczać się w polskim urzędzie skarbowym, gdyż za jej miejsce zamieszkania zostanie uznane państwo do którego wyjechała. Będzie jedynie musiała rozliczyć się przed wyjazdem z dotychczasowych dochodów. Należy pamiętać, aby wyjazdem złożyć w polskim urzędzie skarbowym NIP-3 z informacją o nowym miejscu zamieszkania za granicą. Natomiast jeśli wyjazd danej osoby będzie o charakterze czasowym, a w Polsce zostanie jej rodzina czy dom, dla urzędu skarbowego będzie osobą zamieszkałą w Polsce wtedy trzeba się rozliczyć z zarobków zagranicznych.

 

 

Jak płacić?

Wielka Brytania, Holandia i USA

Metoda proporcjonalnego odliczenia – gorsza dla podatnika.

Należy zsumować dochody osiągnięte w Polsce oraz dochody z pracy zagranicą przeliczone na złotówki według kursu banku, w którym podatnik ma konto lub średniego kursu NBP. Następnie oblicza się należny podatek według skali podatkowej i odejmuje od niego podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii, Holandii lub USA.

 

Niemcy, Irlandia

Metoda wyłączenia z progresją – lepsza dla podatników.

Zgodnie z tą metodą dochód uzyskany za granicą jest w Polsce zwolniony od podatku, ale będzie on brany pod uwagę przy obliczaniu w jakim progu podatkowym są dochody danej osoby. Zapłacimy wówczas tylko podatek od dochodu uzyskanego w Polsce, co oznacza, że nie będziemy musieli rozliczać się z polskim urzędem, jeśli pracowaliśmy tylko za granicą.

 

Odliczenia: od dochodu osiągniętego za granicą można odliczyć kwotę równą równowartości 30 diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a jej wielkość zależy od kraju w którym dana osoba pracowała (42 euro dziennie lub 32 Funty dziennie, więc razem można odliczyć 1260 euro lub 960 Funty).

 

Jeżeli chcesz skorzystać z usług Euro-tax, masz pytania w sprawie rozliczenia podatku za pracę za granicą, szukasz formularzy, przejdź na stronę naszego partnera ››