Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Stypendia i kredyty studenckie - dział studia

Pytania i odpowiedzi dotyczące pomocy materialnej dla studentów

 1. Jakie świadczenia pomocy materialnej może otrzymać student w uczelni?
  Od 1 października 2011 r. student może ubiegać się w uczelni o następujące świadczenia pomocy materialnej finansowane z budżetu państwa:
  - stypendium socjalne,
  - stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  - zapomogę.

 2. Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce i stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe?
  Od 1 października 2011 r. stypendium ministra nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

  Od 1 października 2012 r. obowiązują przepisy określające nowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a zatem stypendium to na nowych zasadach będzie przyznawane po raz pierwszy w roku akademickim 2012/2013. Stypendium ministra będzie mogło być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).

 3. Czy student nadal może otrzymać pomoc materialną na zakwaterowanie?
  Studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej nadal mogą otrzymywać pomoc finansową w związku z zamieszkaniem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, także dla niepracującego małżonka i dziecka studenta, według dotychczasowych kryteriów. Jednakże z uwagi na wspólne ze stypendium socjalnym kryterium trudnej sytuacji materialnej, wsparcie to będzie udzielane w formie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a nie jak dotychczas w formie odrębnego stypendium mieszkaniowego.

 4. Czy będzie można otrzymywać równocześnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  Stypendia ministra oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać równocześnie od roku akademickiego 2011/2012. Ponadto otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 5. Jakie są kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nowe przepisy umożliwiają zatem uczelniom wyróżnianie studentów nie tylko według kryterium średniej ocen i wyników sportowych, ale także według kryterium osiągnięć naukowych i artystycznych. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Kryteria określone w ustawie, w ramach autonomii uczelni, mogą być zastosowane zarówno łącznie, jak i selektywnie. Nie ma też obowiązku zamieszczania w regulaminie dotyczącym przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wszystkich wymienionych w ustawie kryteriów.

 6. Jaki jest próg dochodu uprawniający do stypendium socjalnego?
  W roku akademickim 2012/2013 wzrosną ustawowe wysokości dochodu (minimalna oraz maksymalna), w ramach których rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów oraz dla doktorantów – na podstawie art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Od dnia 1 października 2012 r. minimalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów wzrośnie z dotychczasowych 456,4 zł do 592,8 zł. Ponadto od dnia 1 listopada 2012 r. wzrośnie również maksymalna możliwa do ustalenia przez uczelnię wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów – z dotychczasowych 782,6 zł do 850,2 zł. Podwyższenie maksymalnej wysokości dochodu ma również wpływ na ustalanie samodzielności finansowej studenta zgodnie z art. 179 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Powyższa zmiana oznacza, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 592,8 zł, będą mieli prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni. Ponadto stypendium socjalne będą mogli otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu (maksymalnie do kwoty 850,2 zł). Podwyższenie ww. minimalnej kwoty dochodu wynika z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Podwyższenie ww. maksymalnej kwoty dochodu wynika z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 7. Czy zmienił się sposób ustalania dochodu rodziny do celów stypendialnych?
  Nowe przepisy uzupełniły katalog dochodów, których nie wlicza się do dochodu rodziny studenta przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, dodatkowo o: 
  1) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
  - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. Erasmus),
  2) stypendia za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, pomoc materialną dla doktorantów przyznawaną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia doktoranckie.

 8. Czy zmieniła się definicja studenta samodzielnego finansowo?
  Nowe przepisy wprowadzają korzystną dla studentów zmianę w zakresie ustalania statusu samodzielności finansowej. Student samodzielny finansowo nie wykazuje dochodów rodziców i rodzeństwa we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Według nowych przepisów, aby uzyskać status samodzielnego finansowo wystarczy posiadać w bieżącym i poprzednim roku podatkowym stałe źródło dochodu co najmniej w wysokości maksymalnego progu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego – tj. 782,6 zł. Dotychczas konieczne było posiadanie dochodu w miesięcznej wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, np. w 2011 r. wynagrodzenie to wynosiło – 1.386 zł.

 9. Czy student może otrzymywać świadczenia na dwóch kierunkach równocześnie?
  Student, który studiuje równocześnie na dwóch lub więcej kierunkach, może otrzymywać każde ze stypendiów oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. 
  Student ma obowiązek złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, według wzoru określonego w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

 10. Kiedy student musi złożyć w uczelni oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów?
  Oświadczenie, według wzoru określonego w uczelni, powinno być składane wraz z każdym wnioskiem studenta o przyznanie określonego świadczenia. Do składania takiego oświadczenia nie są zobowiązani studenci niezainteresowani otrzymywaniem pomocy materialnej.

 11. Czy student może otrzymywać świadczenia na każdych kolejnych studiach? 
  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Wówczas świadczenia pomocy materialnej studentowi przysługują, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać pomocy materialnej student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób, które ukończyły studia przez dniem wejścia w życie nowych przepisów tj. dniem 1 października 2011 r.

 12. Kto przyznaje stypendium rektora dla najlepszych studentów?
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez rektora. Uprawnienia do przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w uczelni posiadającej podstawowe jednostki organizacyjne, mogą być przekazane przez rektora jedynie do odwoławczej komisji stypendialnej. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  W uczelniach nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych rozpatrywanie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, może być rozdzielone pomiędzy komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.
źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szkoły policealnePrzegląd uczelni
w Polsce
WSB-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą